پیوند به
موقعیت وب

 

                             برنامه حضور اساتيد در بخش پروتز

 

8/30-13

10/30-13

13- 11

8/30-13

شنبه

دكتر فلاح تفتي

دكتر لطفي كامران

دكتر خدائيان

دكتر سلطاني

يكشنبه

دكتر فلاح تفتي

دكتر لطفي كامران

دكتر خدائيان

دكتر سلطاني

دوشنبه

دكتر فلاح تفتي

دكتر لطفي كامران

دكتر خدائيان

دكتر سلطاني

سه شنبه

دكتر فلاح تفتي

دكتر لطفي كامران

دكتر خدائيان

دكتر سلطاني

چهارشنبه

دكتر فلاح تفتي

دكتر لطفي كامران

دكتر خدائيان

دكتر سلطاني