پیوند به
موقعیت وب

 

پایان های گروه پروتز های دندانی

عنوان

دانشجو

استادراهنما

استادمشاور

تاریخ دفاع

بررسي شيوع بي دنداني درجمعيت بالاي 35 سال شهر يزد در شهريور ماه 77

مرادی پوردهقانسهرابی

دکترسالاری

-

18/1/78

بررسي مشكلات بعدازتحويل پروتزكامل وعلل اصلي ايجاد انها در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزداز مهرماه 75 تا بهمن ماه77

احمدفروتن

دکتررامین مشرف

-

4/2/78

بررسي فراواني  بي دندانيهاي پارسيل براساس طبقه بندي دكتر كندي در افراد بالاي 30 سال شهر يزد

احمدهاشم پور

دکتررامین مشرف

-

3/3/78

بررسي شيوع صدا هاي مفصل گيجگاهي در دانشجويان دانشكده  دندا نپزشكي

احمدمختاریعلیرضابیگی

دکتررامین مشرف

-

23/12/77

بررسي تاثير مواد ضد عفوني كننده هيپوكلريت سديم وگلوتارالدئيد بر ثبا ت ابعادي آكريل Duralay

رسول رحمتی دهنوی

دکترنوشین ورجاوند

-

25/12/80

بررسي ميزان شيوع نقص ديد رنگ در دانشجويان دانشكده دندانپزشكي  شهيد صدوقي يزد

رضامرادی

دکتررضا خدادادی دکتربشارتی

-

22/12/80

تعيين  تا ثير محيط هاي نگهداري خشك و اب بر ثبات ابعادي اكريلDuralayدربخش پروتز دانشكده دندانپزشكي شهيدصدوقي يزددرسال1380

محسن حاجی باقی ابادی

دکترورجاوند

-

2/4/81

بررسي وجود نسبت طلايي در دندانهاي قدامي فك بالا

شهروز مومنی

دکترورجاوند

-

13/11/81

بررسي ارتباط ميان فاصله زاويه داخلي شيار پلكي چشمها (ICD) و عرض دندانهاي قدامي فك با لا

علی حق پرست قمشه

دکترلطفی کامران

-

2/6/81

بررسي شيوع  بي دنداني در جمعيت شهري بالاي 20 سال استان يزددرفروردين ماه سال1382

پهلوان شمسیفتوحیسالاریان

دکترفلاح تفتی

-

2/4/82

بررسي تا ثير نسبت sillicasol  و آب مقطر بر ثبات ابعادي casting

زهره طباطبایی

دکترلطفی کامران

-

30/3/83

بررسي تا ثير كرون بر سلامت انساج پريودنتال در بيماران درمان شده در بخش پروتز دانشكده دندانپزشكي يزد

غلامحسین انصاری

دکترفلاح تفتی

دکترمعین تقوی

14/10/81

مقايسه تاثير مواد شستشو دهنده كانال دندان (اب مقطر واسيدپلي كر بوكسليك و25/15% Nacl + 17% Na2 EDTA ) روي ميزان گير پست و كورهاي سمان شده بازينگ فسفات در دندان

زهره عالمیطاهره عزیزی

دکترورجاوند

-

17/4/82

بررسي زمان نياز به ريلاين در پروتز متحرك كامل بيماران مراجعه كننده به دانشكده  دندادانپزشكي شهيد صدوقي يزددرسال1381

اکبرامینی

دکترفلاح تفتی

-

6/12/82

مقايسه تغييرات V.D(VERTICAL DIMENTION )بعد از ريلاين در پروتز كامل

علیرضا حسن زاده

دکترفلاح تفتی

-

10/12/82

بررسي ميزان تغييرات حجمي ماده قالبگيري اسپيدكس  براساس زمان ريختن قالب

ذوالفقار ذوالفقاری

دکترفلاح تفتی

-

25/12/82

مقايسه castability دو آلياژsuper veraband.V cast با استفاده از روش abstract

مسعود کومالکی

دکترفلاح تفتی

-

23/3/83

مقايسه ميزان كلونيزاسيون كانديدا البيكانس دربيماران Angular  chelitisقبل وبعد ازتعويض دنچر

صاحب شیرزادی

دکترلطفی کامران دکترجعفری

دکترکرباسی

12/4/84

بررسي تا ثير داروي ضد قا رج نيستا تين با  conditione tissue بر  ضا يعه   candidiasais atrophicدر زير پروتزكامل  متحرك با لا

فرامرز صبری پیله سوار

دکترلطفی کامران

-

24/11/83

بررسي اثر آماده سازي سطح فلزات Baseباسه روش سندبلاست واسيداچ وتركيبي بر قدرت با ند با رزين

پریناز سعیدی قرانی

دکترفلاح تفتی

-

27/6/84

بررسي فراوا ني عدم انطبا ق Centric   occlusion برCentric relation )   CRبر CO)در مراجعين به بخش پروتز كامل دانشكده دندانپزشكي يزد

سعیده تیموریان

دکترفلاح تفتی

-

29/4/84

بررسي شيوع صداهاي مفصلي دردا نش آموزان پسر پيش دا نشگا هي يزد

محمد دارابی

دکترفلاح تفتی

-

12/12/83

مقا يسه زمان سفت شدن ماده مستعد كننده ايراني( Acrosoftا   با سه ماده مستعدكننده خارجي)  1- VISCO. GEL  2-  RLIONCE  3- CG)درشرايط ازمايشگاهي

ناصر معدلی

دکترلطفی کامران

-

10/7/84

بررسي توانايي تعيين رنگ يك دندان توسط دانشجويان دانشكده

علی درفشی

دکترفلاح تفتی

-

20/4/85

بررسي ميزان زاويه تقارب  دندا نها ي تراش خورده در بخش پروتز ثا بت دانشكده د ند ا نپزشكي شهيد صدوقي يزددرسالهاي 85-83

امیرصالح

دکترصدیق پور دکترلطفی کامران

-

8/7/85

مقا يسه تا ثير دو روش مختلف  ضد عفوني كردن (اسپري كردن و غوطه وري  ) بر تغييرا ت ابعادي  قا لب آ لژيناتي

حمید توکلی

دکترلطفی کامران

-

24/4/85

بررسي الگوهاي اكلوژن در دانشجويان دانشگاه علوم  پزشكي شهيد صدوقي يزد

اکبر حسین پوراقدم

دکترلطفی کامران

-

18/10/84

بررسي ميزان آلود گي باكتريايي وقارچي پودر و خمير پاميس در لابراتوارهاي شهر يزد

سهیلاگلستانه

دکترفلاح تفتی دکترجعفری

-

24/12/84

بررسي اثر محلولهاي ضد عفوني كننده ميكروتن و دكونكس بر ثبات ابعادي اكريلduralay   ايراني و خارجي 

مجتبی امینی

دکترفلاح تفتی

-

26/4/86

بررسي ميزان كلونيزاسيون كانديدا درپروتزكامل افراد ديابتي وغيرديابتي

احسان توکلی حسینی

دکترلطفی کامران دکترجعفری

-

5/4/87

مقايسه ميزان اثربخشي موادضدعفوني كننده دنچر برروي كلونيزاسيون كانديدا البيكانس درinvitro

فائزه اکابری

دکترفلاح تفتی دکترجعفری

دکترفلاح زاده

13/12/86

بررسي كنترل عفونت درلابراتوارهاي پروتزهاي دنداني شهريزد

مصطفی ملک محمدی

دکترلطفی کامران

-

19/11/87

مقايسه ميزان ريزنشت پست ريختگي وپین های داخل کانال

وحید یگانه

دکترلطفی کامران

دکترتبریزی زاده

19/12/87

مقايسه فلور ميكروبي دهان افرادباوبدون دنچر كامل مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي يزد

بنفشه ارضی

دکترفلاح تفتی دکترجعفری

-

15/7/87

بررسي الودگي ميكروبي پروتز هاي متحرك اكريلي  ساخته شده در لابراتوارهاي شهر يزد

سیدسجادموسوی قوام اباد

دکترلطفی کامران دکترجعفری

-

10/4/88

بررسي ميزان استفاده از پروتزهاي پارسيل ساخته شده دردانشكده دندانپزشكي يزد در 5سال گذشته 86-81

عبدالرسول قاضی پور

دکترفلاح تفتی

-

7/4//88

مقايسه ميزان چسبندگي كانديدا البيكنس برروي مواد بهسازي بافت ايراني وخارجي درشرايط Invitro

زینب ابراهیمی مقدم

دکترفلاح تفتی دکترجعفری

-

10/4/88

مقايسه تاثير مخلوط نيستانين و فلوكونازول با ماده بهسازي بافت بروضعيت رشد كانديدا البيكنس درشرايط Invitro

ریحانه السادات حیان

دکترفلاح تفتی دکترجعفری

-

14/4/88

بررسی میزان آلودگی باکتریایی، قارچی و مخمری در سه محصول مواد قالبگیری در دندانپزشکی

اسماعیل خیرخواه

دکترلطفی کامران دکترجعفری

-

23/1/89