پیوند به
موقعیت وب

 

لینک های سریع        


اخبار گروه پروتزهای دندانی :

 قابل توجه کلیه دانشجویان
بخش عملی پروتز های دندانی تا تاریخ 25 خرداد سال جاری دایر می باشد و بخش نسبت به پذیرش و درمان مراجعین اقدام می نماید.