پیوند به
موقعیت وب

 


دکتر سید حسین طباطبائی
استادیار گروه پاتولوژی 
Email.taba48971@ssu.ac.irمحل و ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14