پیوند به
موقعیت وب

 

                        


دکتر علی توکلی
استادیار گروه پاتولوژی 
Email:Alitavakoli@ssu.ac.ir


محل و ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14

 

 

 

 

دکتر لاله ملکی
استادیار گروه پاتولوژی 

 

محل و ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14