پیوند به
موقعیت وب

 

          
            برنامه حضور اساتيد در بخش پاتولوژي نيمسال دوم 90 - 89           

شنبه

دكتر طباطبائي - دكتر دانش اردكاني

يكشنبه

دكتر طباطبائي - دكتر دانش اردكاني

دوشنبه

دكتر طباطبائي - دكتر دانش اردكاني

سه شنبه

دكتر طباطبائي - دكتر دانش اردكاني

چهارشنبه

دكتر طباطبائي - دكتر دانش اردكاني