پیوند به
موقعیت وب

 

لینک های سریع        اخبار گروه دندانپزشکی جامعه نگر

 قابل توجه کلیه دانشجویان
بخش عملی جامعه نگر تا تاریخ 25 خرداد سال جاری دایر می باشد و بخش نسبت به پذیرش و درمان مراجعین اقدام می نماید.