پیوند به
موقعیت وب

 

 

دکتر علیرضا نواب اعظم
دکترای دندانپزشکی- پره بورد تخصصی جراحی دهان وفک وصورت
Email:a_navab@yahoo.com

ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14

دکتر علی محمد عاقلی نژاد
دکترای دندانپزشکی - مربی
ٍEmail:aagheli2007@yahoo.com

 ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14

 

دکتر علی بهنیا
استادیار  جراحی دهان وفک وصورت
Email.000(at)gmail.com

 ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14

 

دکتر سید امید کیهان
استادیار  جراحی دهان وفک وصورت
Email.

 ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14