پیوند به
موقعیت وب

 

برنامه حضور اساتيد در بخش جراحي

 

8/30-11

شيفت دوم              30/13- 11

شنبه

دكتر فکری

دكتر فکری

يكشنبه

دكتر اكرمي

دكتر اکرمی

دوشنبه

دكتر نواب اعظم- دكتر عاقلي نژاد

دكتر نواب اعظم - دکتر عاقلی نژاد

سه شنبه

دكتر یادگاری

دكتر یادگاری

چهارشنبه

دكتر نواب اعظم- دکتر عاقلی نژاد 

دكتر نواب اعظم - دکتر عاقلی نژاد