پیوند به
موقعیت وب

 

                     پایان نامه های گروه جراحی    

عنوان

دانشجو

استادراهنما

استادمشاور

تاریخ دفاع

بررسي علل خارج كردن دندانهاي دائمي در افراد مراجعه كننده به در مانگاهها و مطبهاي خصوصي در سال 77 شهر يزد

حسن برزگریمحمدجوادقرائی

دکترنواب اعظم

-

21/2/78

تعيين فراواني و علل تروماي فك و صورت در مراجعين به اورژانس كلانتري در طي سال

فرزادامام

دکترنواب اعظم

دکترحمیدرضاافلاطونیان

20/11/78

ارزيابي اثر واكسيناسيون عليه هپاتيت B در دانشجويان دندانپزشكي و دندانپزشكان شهر يزد

شهرام مشرفیان

دکترشریفی

دکترنواب اعظم

5/5/79

بررسي حلاليت سراميك سرد و مقايسه آن با چهار ماده رتروفيل رايج ( كامپوزيت, آمالگام,ZOE , گلاس آينومر)

نگین علائیشینی

دکترافلاطونیان

دکترمدرسی

18/4/79

بررسي ميزان اثر دهانشويه پرسيكا بر بروز حفره خشك Dry socket

فرزادامیدی

دکترنواب اعظم

-

25/1/80

بررسي آلودگي مسيرهاي آب در يونيت هاي دندانپزشكي Dental unit wateline Contamination

علی صادقیمقدم

دکترنواب اعظم

-

13/9/79

بررسي ميزان پرفوراسيون  دو نوع دستكش لاتكس استريل (سوپاو گامكس توسط تكنيك Electrical conductance test

مسعودحریفی

دکترنواب اعظم

-

23/9/79

بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دندانپزشكان استان يزد در اصول كنترل عفونت در مطب درسال 1379

حسینعلی یاوری

دکترافلاطونیان

دکترنواب اعظم

21/12/79

بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان شهر يزد در زمينه فوريتهاي پزشكي

سیدحسن رضوی

دکترنواب اعظم

-

19/3/80

بررسي ميزان شيوع  عوارض تكنيكي در حين خارج نمودن دندانهاي مولر فكين در بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي  يزددرسال1380

محمد تقی زنداور

دکترفرزانه نصیری

-

18/1/81

بررسي  انديكاسيونهاي كشيدن دندانهاي مولرسوم فك پايين در دانشكده دندانپزشكي شهيدصدوقي  يزددرسال1380

علیرضا همتی

دکترفرزانه نصیری

-

26/12/80

بررسي آماري وضعيتهاي مختلف نهفتگي دندانهاي عقل در راديو گرافيهاي پانوراميك موجود در دانشكده دندانپزشكي و مطبهاي خصوصي يزد

پژمان یونسی

دکترفرزانه نصیری

-

18/1/81

مقايسه اثر تجويز استامينوفن كدئين قبل از جراحي دندانهاي  نهفته عقل فك پايين در كنترل درد پس از عمل

فاطمه مختاری

دکترفرزانه نصیری

-

15/4/84

بررسي ميزان و علل شيوع آسيبهاي تراماتيك  دنداني دندانهاي قدامي دائمي فك بالا در دانش آموزان 14-9  ساله شهر يزد

پژمان ظهراییمهری فلاح تفتی

دکترنواب اعظم

-

4/4/81

بررسي فراواني مصرف خودسرانه دارودر مراجعين به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد(تمامي بخش ها بجز ارتودنسي, پاتولوژي, پروتز, راديولوژي )

علیجلالی پور

دکترنواب اعظم

-

19/5/81

بررسي ميزان آگاهي نسبت به بيماريهاي قابل انتقال از طريق دندانپزشكي و راههاي كنترل عفونت شهر يزد

سیدنامدارموسوی

دکترنواب اعظم

-

20/1/82

بررسي ميزان مرگ و مير بعلت تروماي سرHead  Truma در تصادفات وسايل نقليه موتوري M.V.Aدر شهرستان يزد و كرمان درطي يكسال كامل 1380

فرید مجتهدی

دکترنواب اعظم

-

3/8/82

تعيين ميزان شيوع مشكلات T.M.J در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد

رسول موسوی نجف ابادی

دکترسمندری

-

25/12/83

بررسي نگرش و آگاهي و عملكرد اينترنهاي پزشكي  دانشگاه شهيدصدوقي يزد ودانشگاه اصفهان در مورد بيماريهاي شايع دهان وتروماهاي فك وصورت درسال 83-1382

زهرا قادری

دکترنواب اعظم

دکتراخوان کرباسی

21/3/84

بررسي ميزان شيوعopen  biteدردانش اموزان دبيرستانهاي پسرانه (17-15ساله) شهريزددرسال1383

معرفت علیمرادی

دکترنواب اعظم

دکترعقیلی

27/2/84

مقايسه تاثيرليدوكائين وپريلوكائين برروي  تغييرات هموديناميك بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي وترميمي

صدیقه مردانی

دکترنواب اعظم

دکترداوری

3/7/84

بررسي اپيدميولوژيك صدمات فك وصورت دربيماران مراجعه كننده به بيمارستانهاي دانشگاه وبيمارستان شهيدصدوقي يزددرسال1384 

لیلا کریمی

دکترنواب اعظمدکترفلاح زاده

-

6/9/85

بررسي اثرتزريق dexamethasonبصورت وريدي وموضعي بركاهش ادم بعد ازجراحي دندانهاي عقل نهفته

محمدباقراکبری

دکترنواب اعظم

دکترصدرارحامی

27/4/85

بررسي عوارض جدي انواع دندانهاي نهفته جراحي شده دردانشكده دندانپزشكي ومطب خصوصي درشهريزددرسالهاي 83و84هجري شمسي

علی ممتاز

دکترنواب اعظم

دکترعزالدینی

20/4/85

بررسي اگاهي وعملكرد والدين در زمينه بهداشت دهان ودندان كودكان 7ساله شهر يزد درسال1387

عباساندیک خو

دکترتسنیمی

دکترعقیلی

11/9/87

بررسي هموديناميك بيماران تحت عمل جراحي بيني ودهان پس از استفاده ازدوزهاي مختلف ادرنالين دربيهوشي عمومي

ارزو خلج مهری

دکترنواب اعظم

دکترویداایت اللهی

20/3/88

بررسي علل كشيدن دندان در بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد سال  1387-1386

مهین اقتداربختیاری

دکترتسنیمی

-

6/4/88

مقايسه اثرضددرد داروي Meloxicam(Mobic)باتجويز قبل وبعددرجر بررسی حفظ حیات سلولهای لیگامان پریودنتال دندانهای گوسفند برحسب زمانها ومحیط های نگهدارنده متفاوت احي خارج كردن دندان مولر سوم نهفته فك پايين

میثم خالصی

دکترنواب اعظم

-

20/4/88

بررسی حفظ حیات سلولهای لیگامان پریودنتال دندانهای گوسفند برحسب زمانها ومحیط های نگهدارنده متفاوت

حسینقاسم پور

دکترنواب اعظم

دکترمومن

25/3/89

بررسی اثر ژل کلرهگزین در بروز ساکت خشک

میناالسادات قریشیان

دکترنواب اعظم

-

25/12/88

بررسی فراوانی نسبی وعوامل موثر درایجاد حفره خشک Dry) (socketدربیماران مراجعه کننده به درمانگاههای دندانپزشکی شهرستان یزد(اردیبهشت 89الی خرداد89)

محمد ابراهیمیان

دکترمومنی

-

89

ارزیابی رابطه وضعیت رویشی دندان عقل نهفته فک تحتانی وپوسیدگی های سرویکالی مولر دوم مجاور درمراجعین به دانشکده  وبخش خصوصی

ناصرعزیزی مزرعه

دکترنواب اعظم

دکتراخوان کرباسی

23/12/89

بررسی کیفیت باکتریولوژیکی اب یونیت ها دردانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزددرسال1389

علی امید بخش

دکترنواب اعظم

دکترمحمدتقیقانعیان

16/12/89