پیوند به
موقعیت وب

 

لینک های سریع        

اخبار گروه جراحی دهان، فک و صورت

 قابل توجه کلیه دانشجویان
بخش عملی جراحی دهان، فک و صورت تا تاریخ 25 خرداد سال جاری دایر می باشد و بخش نسبت به پذیرش و درمان مراجعین اقدام می نماید.