منشور اخلاقی کارکنان بیمارستان سوانح سوختگی بر گرفته از نهج البلاغه

ضرورت اخلاق اداري :
اگر اخلاق اداري در زندگي كاري انسان وجود و حـضور داشته باشد، كار كردن شيرين و توام با رضـايت شغلي و احساس رضايتمندي و خـود شكوفايي از يك سو و رضايت مردم و پيشرفت امور و شكوفايي كار از ديگر سو است، و در نتيجه مـوجب رضايت خالق و بارش رحـمت ها و بركت هاي او مـي شود. از اين رو مـا کـارکنان بيمارستان سوانح سوختگي شهيد صدوقي بر آن شديم تا با تأسي از نهج البلاغه حضرت علي (ع) منشور اخلاقي را تدوين و اجرا نمائيم ، اميد است که مورد قبول حق تعالي قرار گيرد.
اصول اخلاق اداري :
♦ امانتداري :
تلقي امانتدارانه از كار و مسئوليت و انجام دادن امور با رويكرد امانتـداري، اصـلي اساسي در اخلاق است. هر كـس در هر مرتبه اداري امـانتدار مردم است و بايد از اموال و امكانات و حقوق و حدود و حيثيت و شرافت آنان پاسداري كند. در آموزش هاي امام علي(علیه السّلام) امـانت والاترين چيز و امانتداري برترين كار معرفي شده است. از اين رو نخستين شـرط اتصاف به اخـلاق اداري، امانتداري است. به همين جهت ما کارکنان اين بيمارستان سعي در رعايت امانت و پاسداشت آن هستيم.
♦ خدمتگزاري :
فلسفه وجودي نظام اداري، خدمتگزاري به مردم است، و همه كارگزاران و كاركنان در تمام مراتب، خـادمان مردمند. اين امر به عنـوان يك اصل در نـظام اداري مطرح است و مادام كه چنين احساسي وجود داشته باشد، كارگزاران و كاركنان نظام اداري با مردم رفتار مالكانه و حاکمانه نخواهند داشت، بلكه جايگاه و موقعيت خود را نعمتي مي دانند كه وسيله خدمت به مردم است.
♦ مسئوليت پذيري :
مسئوليت پذيري در اخلاق اداري، اصلي مبنايي است به گونه اي كه هر نوع بي مسئوليتي به مفهوم بيرون شدن از مسـير درست و گام نهادن در كجي ها و ناراستي هاست. كمال آدمي، به كمال مسئوليت پذيري اوست. هر چه كسي در مسئوليت پذيري سستي ورزد، تباهي در كارش بيشتر خـواهد بود، و هر چه كسي مسئوليت پذيري بيشتري داشته باشد، به كمال بيشتري از نظر اخلاق فردي و اخلاق اداري دست مي يابد.
♦ انضباط كاري :
انضباط كاري يعني سامان پذيري، آراستگي، نظم و ترتيب و پرهيز از هرگونه سستي و بي ساماني در كار. اين امور از عمـده ترين آداب اخلاق اداري اسـت و هيچ سازمان و نظامي بدون رعايت اين امور راه به جايي نخواهد برد. تواناترين مديران و كارگزاران و كاركنان در يك مجموعه اداري كه اصل انضباط كاري بر آن حاكم نيست توفيقي كسب نخواهد كرد و جز اتلاف نيرو بهره اي نخواهند برد.
♦ پيگيري :
امور اداري و پيشبردن اهداف سازماني جز با پيگيري جدي كارها تحقق نمي يابد و هركـاري نيازمند پيـگيري جدي و تلاش اساسي است تا به نتيجه مطلوب برسـد و بدون وجود روحيه پيگيري در كارها هيچ كاري به درستي صورت نمي پذيرد.  حبـس كردن امـور و متوقف سـاختن كارها از بزرگترين آفات نظام اداري است كه جز با روحيه پيگيري جدي رفع نمي گردد.
♦ مهرورزي :
انجام دادن كارها و خدمتگزاري از سر مهرورزي والاترين هـنر در اخلاق است. چنـان چه اگر انجـام دادن امور با مهـرورزي توأم شود، صورتي زيبا و كاملا انسـاني مي يابد و موجب پيوند جان ها و الفت قلب ها مي گردد و در رفتار و مناسبات اداري، انقلابي معنوي به وجود مي آورد.
♦ بردباري :
هركس كه در هر مرتبه اي از مراتب نظام اداري قرار مي گيرد بايد با بردباري تمام امور را پيش ببرد و در برابر خواست مردم و احتياجات آنان كم حوصلگي نداشته باشد و با تحمل فراوان خدمتگزاري نمايد. بنابراين يك نظام اداري ارزشمند، نظامي است كه بر اعمال و رفتار كارگزاران و كاركنانش بردباري حاكم باشد.
♦ دادورزي :
رعايت عدل و انصاف در روابط و مناسبات اداري و در خدمتگزاري مردم اصلي است كه بدون آن، نظام اداري از صورت انساني بيرون مي رود و هر فساد و تباهي گريبانگير آن مي شود. حاكميت عدالت در نظام اداري، و پاس داشتن داد و حفظ حقوق ديگران همانند حقوق خود، و در مقام داوري حقوق طرفين را يكسان و برابر رعايت كردن، و براي ديگران حقوقي برابر خود قائل شدن مهمترين قاعده اي است كه حافظ سلامت و قوت نظام اداري و مايه پيوند دلهاست. اگر همين قاعده در نظام اداري رعايت شود، رابطه كارگزاران و كاركنان با مردم درست سامان مي يابد و عدل و احسان جلوه پيدا مي كند.