مدیر پرستاری
آقای احمد رضوی مقدم
تلفن تماس:
5250093 داخلی: 667
Email: Ahmad3343@yahoo.com

مسئول بخش سوختگی: خانم زهرا شیبانی
مسئول بخش پوست: خانم زهرا رضائی
مسئول بخش بستری ویژه زیبایی: آقای احمد رضوی مقدم
سوپروایزر آموزشی: آقای جلال صفری پور