پیوند به
موقعیت وب

 

مقدمه:
نظر به اينكه طرح ريزي درمان در ارتودنسي محدود به شكايت بيمار نمي باشد و نياز به تفكر سيستماتيك بر مجموعه مشكلات كلي بيمار دارد، آشنايي با فرآيند طرح ريزي دقيق درمان و اصول بيومكانيك حركات ارتودنسي و ارتوپديك دانشجويان از اهميت بسزايي برخوردار است. عدم طرح ريزي صحيح درمان يكي از عوامل اصلي شكست درمان ارتودنسي مي باشد كه باعث مشكلات فانكشنالي و اقتصادي براي بيمار و جامعه مي شود. 

هدف كلي:
انتظار ميرود دانشجويان در پايان دوره آموزشي با اصول طرح ريزي درمان و تفكيك مشكلات متوسط از شديد انواع فضانگهدارها، Spence regaining، مشكلات رويشي دندانها و Space management، درمان دياستم دنداني، Serial extraction ، بيومكانيك در ارتودنسي ، درمان مشكلات دنداني و اسكلتي ( كراس بايتها - class II - class III - open bite ، deep bite ) وعلل شكست درمان ارتودنسي آشنايي كافي داشته باشد.