پیوند به
موقعیت وب

 


        برنامه حضور اساتيد در بخش عمومي نيمسال دوم 90 - 89     

شنبه

دكتر طباطبائي - دكتر ياسائي

يكشنبه

دكتر فتاحي - دكتر عقيلي

سه شنبه

دكتر توده زعيم - دكتر طباطبائي

چهارشنبه

دكتر عقيلي - دكتر فتاحي