پیوند به
موقعیت وب

 

                   پایان نامه های گروه بیماریهای دهان وتشخیص                 

عنوان

دانشجو

استادراهنما

استادمشاور

تاریخ دفاع

مقايسه پيگمانتاسيون مخاط دهان درافرادسيگاري وغيرسيگاري مراجعه كننده به بخش تشخيص دانشكده دندانپزشكي

مهدی علی اقاجان

دکتراحدیان

-

21/12/79

بررسي ميزان اگاهي دندانپزشكان شهر يزد از عوامل مستعد كننده وعلائم دهاني S.C.C

فاطمه قربانی

احدیان

-

18/8/80

بررسي اختلالات تكاملي زبان دردانش اموزان مدارس استثنايي شهر يزد

محمد حسن اقبالی زارچ

دکتراحدیان

-

14/8/81

بررسي شكايت هاي اصلي نيازهاي درماني ودرمانهاي انجام شده براساس شكايت اصلي دربيماران مراجعه كننده به  بخش بيماريهاي دهان وتشخيص دانشكده دندانپزشكي يزد ازمهر 77لغايت بهمن 79ازمهر 77الي بهمن 79

مریم قمشی بزرگ

دکتراحدیان

-

18/4/81

مقايسه ناهنجاريهاي تكاملي بافت نرم دهان در متولدين ازدواجهاي فاميلي و غير فاميلي دردانش اموزان مدارس راهنمايي ودبيرستانهاي شهر يزددرسال81

محمدعلی خوش نظرعلیرضااقبال

دکتراحدیان

-

26/12/81

بررسي خشكي وسوزش دهان دردوران يائسگي

نرجس جیراوند

دکتر احدیان

دکترمهدیه مجیبیان

9/4/83

ارزيابي خطاي مربيان بهداشت مدارس ابتدايي شهرستان يزد در تشخيص مشكلات دنداني دانش اموزان

رضا محرمی

دکتراخوان کرباسی

-

19/7/82

تاثير دهانشويه پرسيكا بر قارچ كانديدا در مخاط افراد داراي پروتز كامل

محمد جواد دشتی

دکتراخوان کرباسی

-

17/12/82

بررسي عوارض دهاني احتمالي دهانشويه سينامول در دوگروه سينامول  وعرق نعناع بعنوان داونما

صادق اقاجری

دکتراحدیان

-

17/11/83

بررسي نيازهاي درماني دندانپزشكي سالمندان مقيم درخانه سالمندان در مقايسه ان با نيازهاي درماني دندانپزشكي سالمندان همسن درشهرستان يزد

عباس زارع

دکتراخوان کرباسی

-

16/10/82

بررسي شيوع قارچ كانديدا دردهان نوزادان متولد شده به دوروش طبيعي وسزارين

مریم سلطانی

دکتراخوان کرباسی

-

9/12/83

بررسي مقايسه اي علائم دهاني ودنداني افرادي كه رفلاكس گوارش دارند باافراد سالم

هادی سلیمی

دکتراحدیان دکترسلمان روغنی

-

13/4/84

بررسي فراواني بيماريهاي سيستميك در مراجعين به دانشكده دندانپزشكي يزد درسالهاي 78تا83

فهیمه مساح

دکتراخوان کرباسی

-

24/2/84

مقايسه بيماريهاي دهان ودندان در بيماران روان پريش بستري باافراد سالم درشهر يزد

علی توکلی

دکتراخوان کرباسی

دکترتوکلی

19/4/85

بررسي ارتباط تغذيه باشير مادرو شاخص DMFدرافراد14-12 ساله شهرستان يزد

فرزانه السادات وزیری

دکتراحدیان

دکترموسوی نسب

23/4/86

بررسي ميزان PHبزاق تجمعي افراد ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت دانشگاه شهيد صدوقي يزد وافرادغيرديابتي

فاطمه اولیا

دکتراخوان کرباسی

-

23/4/86

مقايسه حجم بزاق كامل تحريك نشده دربيماران ديابتي نوع 2باافراد سالم

زهرا حیدری پور

دکتراحدیان

دکترافخمی

18/4/87

مقايسه ميزان IgAبزاق افرادمبتلا به ديابت باافرادغير مبتلا

عذرا محیطی اردکانی

دکتراخوان کرباسی

دکترمحیطی

25/4/87

مقايسه ضايعات دهاني متعاقب مصرف سولفونيل اوره ومتفورمين دربيماران مبتلا به ديابت

سمیرا حاجی مقصودی

دکتراحدیان

دکترافخمی

24/4/87

مقايسه كمي كلوني هاي كانديدا كشت شده از نمونه هاي دهاني افراد شيمي درماني وافراد سالم

سیدوحید موسوی نسب

دکتراخوان کرباسی دکترمرتضوی زاده 

دکترعباسعلیجعفری

15/10/87

مقايسه تاثير دهانشويه كلرهگزيدين باوبدون دهانشويه پرسيكا دركاهش عوارض دهاني شيمي درماني

مدینه رهنما فلاورجان

دکتراخوان کرباسی دکترمرتضوی زاده

-

15/10/87

بررسی علایم و نشانه های دهان و مفصل گیجگاهی - فکی در بیماران مبتلا به بیماریهای اتوایمیون بافت همبند در بدو بیماری در کلینیک روماتولوژی در سال 1388

طیبه الساداتبقایی اردکانی

دکتراحدیان دکتراولیا

دکترسلیمانی(روماتولوژی)

3/9/88

بررسي ضایعات دهانی در بيماران مبتلا به بيماريهاي اتوايميون بافت همبند مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی 

نعیمه گلشن تفتی

دکترکرباسی دکتراولیا

دکترسلیمانی(روماتولوژی)

18/8/88

مقايسه اثرژل مليسان باكرم اسيكلوويردردرمان هرپس عودكننده لبي

سحرقانع

دکتراحدیان

دکتراخوان کرباسی

26/8/88

مقایسه اثر ضد کاندیدیایی بزاق افراد دیابتی نوع IIوغیر دیابتی به روش Invitro

الهام خوان پایه

دکتراحدیان دکترعباسعلی جعفری

دکترافخمیاردکانی

28/6/89

مقایسه کمی  کلونی های قارچی کشت شده از دهان کودکان باتغذیه از شیرمادروکودکان باتغذیه ازشیشه شیر

نسترن الساداتعظیمی

دکتراخوان کرباسی دکترعباسعلی جعفری

-

19/3/89

مقایسه  ارتباط میزان قند خون ساکت دندان با عوارض پس ازکشیدن دندان در دو گروه بیماران مبتلا به دیابت نوع II و بیماران غیرمبتلا

رها صالحی

دکتراخوان کرباسی

-

24/3/89