پیوند به
موقعیت وب

 برنام حضور اساتيد در بخش كودكان

 

شيفت 1

شيفت 2

شنبه

دكتر دستجردي- دكتر بحرالعلومي

دكتر دستجردي- دكتر بحرالعلومي

يكشنبه

دكتر پريسايي - دكتر غفورنيا

دكتر پريسايي - دكتر غفورنيا

دوشنبه

دكتر سليماني- دكتر دستجردي

دكتر سليماني- دكتر دستجردي

سه شنبه

دكتر كبريايي - دكتر عطار زاده

دكتر كبريايي - دكتر عطار زاده

چهارشنبه

 

دكتر عطارزاده