پیوند به
موقعیت وب

 

مقدمه:
باتوجه به اينكه مسئله رويش دندانها و ناهنجاريهاي تكاملي دندانها جايگاه مهمي در دندانپزشكي كودكان دارند دانشجويان دراين واحد درسي مي بايست اطلاعاتي را در اين زمينه كسب نمايد. همچنين قسمت مهمي از درمان دندانپزشكي كودكان براي افرادي است كه به دلايل مختلف توانايي همكاري با دندانپزشك را نداشته . بنابراين دانشجويان بايد دراين مورد نيز آگاهي كافي داشته و راههاي كنترل رفتاري آنها را بياموزند.


هدف كلي:
آگاهي دانشجويان از ترتيب رويش دندانهاي شيري و دائمي ، عوامل موثر براين پديده ، بيماريهايي كه در آنها اختلال در رويش دندانها وجود دارد، ناهنجاريهاي تكاملي دندانها، وضعيت طبيعي لثه و انساج پريودنتال در كودكان وشناخت انواع بيماريهاي لثه و نسوج پريودنتال اعم از حاد و مزمن و درمان آنها، مشكلات دندانپزشكي كودكان مبتلا به ناتوانييهاي فيزيكي ، عقلي ، اجتماعي ، پزشكي و چگونگي درمانهاي دندانپزشكي براي آنها، روشهاي دارويي كنترل رفتاري در كودكان و انواع داروهايي كه مورد استفاده قرار ميگيرد.