پیوند به
موقعیت وب

 

 

مدير گروه

دکتر فاطمه کبریائی

دکترای دندانپزشکی- بورد تخصصی كودكان - استادیار

E- mail:f.kebriaee@gmail.com

ساير مسئوليتها:

اطلاعات بیشتر...

عضوگروه

دكتر زهرا بحرالعلومي

دکترای دندانپزشکی- بورد تخصصی كودكان - دانشیار

E-mail:zbahrololoom@yahoo.com

ساير مسئوليتها:
سرپرست تخصصی

اطلاعات بیشتر...

 

عضوگروه

دکتر رویا غفوری فرد

دکترای دندانپزشکی- بورد تخصصی کودکان- استادیار

ساير مسئوليتها:

اطلاعات بیشتر...

Email:

 

عضوگروه

دکتر فائزه فتوحی

دکترای دندا نپزشکی- بورد تخصصی کودکان- استادیار
Email:

ساير مسئوليتها:

اطلاعات بیشتر...