پیوند به
موقعیت وب

 

دکتر جلیل مدرسی

استادیار اندودنتیکس 
Email: jalilmodaresi @ssu.ac.ir 

مسئولیت ها:

دکتر مهدی تبریزی زاده

دانشیار اندودنتیکس
Email: tabrizizadeh@ssu.ac.ir

 
مسئولیت ها:
سرپرست تخصصی

 

دکتر فاطمه مختاری
استادیار اندودنتیکس
Email: Mokhtari.f.d @ssu.ac.ir

مسئولیت ها:
مدیر گروه

دکتر سید صالح صباغی

استادیار اندودنتیکس
Email: sssd79(at)gmail.com

مسئولیت ها:
 

 

 

دکتر مریم کاظمی پور

استادیار اندودنتیکس
Email: dr.kazemipoor(at)gmail.com

مسئولیت ها:
 

 

دکتر محمد حسین یوسفی

استادیار اندودنتیکس
Email: usetendo(at)yahoo.com

مسئولیت ها: