پیوند به
موقعیت وب

 

پایان نامه های گروه اندودانتیکس

عنوان

دانشجو

استادراهنما

استادمشاور

تاریخ فارغ التحصیلی

شيوع كانال دوم ريشه مزيوباكال دندان مولر اول فك بالا درمراجعين به مراكز دندانپزشكي شهر يزد

محمدرضا ضیغمیان

دکترتبریزی زاده

-

6/11/78

مقايسه دقت دونوع دستگاهLOCATOR  APEX(FORMATURE,PMG) در تعيين طول كانال ريشه دندان به روش invitro

حمیدرضا جبرئیلم تیغ

دکترتبریزی زاده

-

16/1/79

مقايسه ريزنشت امالگام  و سراميك سرد در ترميم  پرفوريشن فوركابه روش نفوذ رنگ

معصومه شهسواری

دکترمدرسی

-

20/3/79

مقايسه ميزان سيل اپيكالي  دردوروش پركردن كانال ريشه دندان 1-روش تراكم جانبي 2-روش تراكم عمودي

حمیدرضا دهقان بنادکی

دکترتبریزی زاده

-

24/3/79

بررسي مرفولوژي وطبقه بندي كانالهاي دندان مولر اول دائمي فك پايين كشيده شده در شهريزد

ساسان ولی زاده

دکترتبریزی زاده

-

28/1/79

بررسي پاسخ پالپ اماسي وسالم بعد از بيحسي توسط پالپ تستر

مریم صحرایی

دکترمدرسی

-

28/4/79

مقايسه ريزنشت گلاس اينومر وسراميك سرد به روش هدايت الكتريكي

شهره هزارهعلی اصغرشاکری

دکترمدرسی

-

29/3/79

بررسي شيوع انحناي باكولينگوالي واندازه گيري زاويه انحنائ  كانال ريشه  پالاتال دندان مولر اول فك بالا

سامان قلی اف

دکترتبریزی زاده

-

24/3/79

بررسي طبقه بندي كانالهاي دندانهاي اينسيزورهاي پايين كشيده شده  دردرمانگاههاي شهريزد

کیوان فرازی

دکترتبریزی زاده

-

25/11/79

بررسي شيوع درد بعنوان عامل مراجعه بيماران به بخش اندو دانشكده دندانپزشكي  شهيد صدوقي يزد و اندازه گيري شدت درد انها 

روزبه ندیمی فرخ

دکترتبریزی زاده

-

5/3/80

مقايسه ازاد سازي يون هيدروكسيل از گوتاپركاي محتوي كلسيم هيدروكسايدوسراميك سرد

هاله اخوان

دکترمدرسی

-

10/7/80

مقايسه ميزان  ريزنشت سه ماده پر كردگي موقت (zoe,cortosol,cavisol)با استفاده از روش نفوذ رنگ

افشان اقاجانی

دکترتبریزی زاده

-

13/4/80

مقايسه اثر ضدعفوني كنندگي بتادين scrubويك ماده ضدعفوني كننده جديد

سید بهاءمحمدی

دکترمدرسی

-

1/5/80

بررسي ميزان ترس ازموقعيتهاي مختلف دندانپزشكي دربيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي

فاطمه اقامعلیزاده

دکتر تبریزی زاده

-

21/3/81

مقايسه ميزان ريزنشت سه  نوع ماده پركننده انتهاي ريشه (امالگام --MTAسراميكسرد) بااستفاده از روش نفوذ رنگ  

کامران رستم یزدی

دکترتبریزی زاده

-

1/4/81

بررسي ميزان حلاليت چند سيلر مورد استفاده درمعالجه ريشه (,AH26,DORIFill,ZOEوTUBLISEAL) به  طريقه INVITRO  

محمد دانش اردکانی

دکترشکرامیز

-

28/2/81

بررسي رابطه بين ميزان سرب خون وشيوع عوارض دهاني دركارگران معادن سرب كوشك

فرزاد مازیار

دکترتبریزی زاده

-

26/3/83

بررسي تاثير سرما وگرما برپاسخ دندان به پالپ تستر

حسین شهنازیان

دکترمدرسی

-

16/4/80

بررسي ميزان  فعاليت ضد ميكروبي مخلوط تازه تهيه شده  سه نوع سيلر مورد استفاده دردرمان ريشه (dorifil,ah26,zoe)باتاثيرانهاپس ازگذشت يك هفته  به صورت invitro

علیرضا مشرف دهکردی

دکترتبریزی زاده

-

14/5/81

بررسي سفيد كردن دندان توسط هيپوكلريت كلسيم

علیرضا سلحشور

دکترمدرسی

-

9/2/82

بررسي ميزان الودگي دو نوع گوتاپركاي  اريادنت (ايراني )وmeta(كره اي)توسط كشت ميكروبي به محض بازكردن پوشش پلاستيكي بعد از گذشت  مدت زمان يك هفته

علی دهقان منشادی

دکترشکرامیز

-

19/12/81

مقايسه اثرپيش دارويي پلاسبوو استامينوفن كدوئين وايبوبروفن برافزايش عمق بيحسي  دندانهاي اماسي

رسول محمودیحیدرمهدوی

دکترمدرسی

-

13/12/81

مقايسه روش نفوذ رنگ به روش هدايت الكتريكي در ارزيابي ليكيج

محسن شاه حسینی

دکترمدرسی

-

21/8/81

بررسي تاثيرميزان  اضطراب برروي علائم حياتي (فشارخون سيستول ٬فشارخون دياستول وضربان قلب وتعدادتنفس ٬درجه حرارت بدن)در بيماران مراجعه كننده جهت درمان  ريشه قبل وبعدازدرمان

محمدرضا سخن سنج ملیحه کریمی

دکترشکرامیز

-

7/7/81

بررسي اثرات bleachingسديم-پربورات+اب مقطر وسديم پربورات+پروكسيدهيدروژن30درصد توسط دستگاه رنگ  سنج كامپيوتري روي دندانهاي تغيير رنگ يافته NONVITAL به طريقinvitro

شهره اکرمی

دکترشکرامیز

-

1/4/82 

بررسي خصوصيات اناتوميك ريشه مزيال وديستال دندانهاي كشيده شده مولر اول فك پايين در شهر يزد

محمدکاظم قانع

دکتر تبریزی زاده

-

22/7/82

بررسي مقاومت الكتريكي داخل كانال ريشه

مریم رضایی

دکترمدرسی

-

1/11/82

مقايسه تطابق نسجي سراميك سرد MTA

ستاره شجاعیلیلا عسکری

دکترمدرسی 

دکترشهرابی

22/4/82

بررسي مشكلات اماده سازي كانال باوسايل چرخشي و دستي نيكل تايتانيوم

نسیم نکوفر

دکترتبریزی زاده

-

16/1/83

بررسي اثر تجويز ايبوبروفن خوراكي بر پاسخ پالپ تستر

حمید رضوان

دکترمدرسی

-

23/9/83

بررسي اثر سن بر پاسخ دندان به  پالپ تستر الكتريكي

وحید شیرانی

دکترمدرسی

-

25/12/82

مقايسه LEAKAGEهيدروكسيدكلسيم وسراميك سردبعنوان سداپيكالي در اپكسي فيكاسيون تك جلسه اي

پوریا استرکی

دکترمدرسی

-

8/4/83

مقايسه دقت دو روش راديوگرافي معمولي وراديوگرافي ديجيتالي درتشخيص ضايعات استخواني ايجادشده بصورت مكانيكي وشيميايي

الهه یزدانی

دکترتبریزی زاده

-

15/4/83

بررسي ميزان  اگاهي دندانپزشكان شهر يزد در زمينه  درمان تك جلسه اي ريشه دندان قبل وبعدازاجراي سميناربازاموزي

غلامرضا امین

دکترتبریزی زاده

-

16/6/82

بررسي اگاهي وعملكرد دندانپزشكان در خصوص تجويز انتي بيوتيك براي معالجه ريشه دندان در بيماران مراجعه كننده به مطب درشهر يزد

تاراعلیخانی

دکتر تبریزی زاده

-

16/6/82

بررسي ميزان تغيير دماي پالپ در تست سرما با يخ

بهمن نامجوی

دکترمدرسی

-

5/3/83

بررسي شاخص هاي كمي درمانهاي اندودانتيك در مراجعين به دانشكده دندانپزشكي شهيد صدوقي يزد ازسال 1382-1376

فاطمه یزدانپرست

دکترتبریزی زاده

-

29/4/83

مقايسه اثر سفيدكنندگي پربورات سديم وهيپوكلريت كلسيم برتغييررنگ ناشي از خون

لیلا اخلاقی

دکترمدرسی

-

25/11/83

مقايسه روشهاي مختلف ضد عفوني كردن دندانها جهت استفاده درپري كلينيك

فرانک دهقان مروست

دکتر تبریزی زاده

دکترزندی

11/4/84

بررسي همبستگي نفوذ رنگ فوشين وهدايت الكتريكي در ميزان ريزنشت پركردن كانال ريشه دندان

محمد رضایی

دکترمدرسی

-

7/3/84

مقايسه ميزان ريزنشت ميكروبي MTAايران و خارجي دراپكسيفيكاسيون يك جلسه اي

عبدالرضا مولانا

دکترتبریزی زاده

-

26/9/84

بررسي تاثير تركيبات مختلف كلسيم هيدروكسايد برروي خاصيت ضدميكروبي وPHان

عباس دهقانی

دکترتبریزی زاده

-

18/8/84

بررسي تاثير روشهاي مختلف اماده سازي كلسيم هيدروكسايد بر روي فعاليت ضدميكروبي ان درتربراههاي عاجي دندان

ریحانه سیدترابی

دکترتبریزی زاده

-

28/6/85

بررسي دقت اپكس ياب درلوله شيشه اي

فاطمه روح پرور

دکترمدرسی

-

26/4/85

بررسي ميزان دقت راديوگرافي پري اپيكال درتشخيص شكستگي بدون جابجايي ريشه

فضل الله سلیمانی

دکترمدرسی

دکترمحمدی

1/3/85

مقايسه ميزان ريزنشت اپيكالي كانالهاي پرشده توسطMTAبا كانالهاي پرشده توسط گوتاپركا

محمدجواد برزگر بفروئی

دکترمحمدی

-

16/7/85

بررسي تجويز كترولاك درافزايش عمق بيحسي دربيماران باپوليپ حاد

غلامحسین جعفرپورعصر

دکترمدرسی

دکترمحمدی

29/3/85

مقايسه فعاليت ضدقارچي MTAخاكستري وMTAسفيد

امید تاجیک

دکترمحمدیدکترعباسعلی جعفری

-

13/3/85

بررسي تاثير روشهاي مختلف اماده سازي كلسيم هيدروكسايدبرروي فعاليت ضدميكروبي ان باروش DIRECT  EXPOSURE

جلیل نظری

دکترتبریزی زاده

-

24/4/85

اثر فايل شكسته روي نفوذ باكتريايي كانالهاي پرشده باگوتاپركا وسيلر26-AH

محمدحسین باقری اتابک

دکترمحمدی

-

4/9/85

بررسي واكنش بافت همبند موش با MTA٬سمان برتلند ٬سيلر AH-26وگوتابركا

احمدرضا رفیعی

دکترمحمدی دکترحمیرامردانی

-

6/4/86

مقايسه ازمایشگاهی تعداد کلنی های باكتريهاي خارج شده ازانتهاي اپيكال كامل متعاقب استفاده از سه تكنيك وسایل چرخشي

زهره ایمانی

دکترمحمدی

دکترزندی

14/12/87

بررسي تاثير كلسيم هيدروكسايدبركاهش ميكرو ارگانيسم هاي داخل كانال پس از پركردن دندان

فاطمه اله کسی

دکترمدرسی

دکترزندی

31/4/86

بررسي اثر ضدميكروبي چندروش اماده سازي كلسيم هيدروكسايد به صورت Invitro

سمیه یاری

دکتر تبریزی زاده

-

1/4/87

بررسي ميزان تاثير وجود Smear  layer برنفوذ پذيري توبول هاي عاجي دندان انسان باروش نفوذ رنگ

مهدی دانشی

دکترتبریزی زاده

-

30/4/87

بررسي تاثير جهت bevelسوزن برميزان موفقيت تكنيك بي حسي intra ligament

سید مرتضی چاوشی

دکترمحمدی

-

11/4/87

بررسي همبستگي نفوذ ميكروبي وهدايت الكتريكي درميزان ريزنشت پركردگي كانال ريشه دندان

نرگس واسعی

دکترمدرسی

دکترزندی

10/4/87

بررسي اثر جريان الكتريكي بروضعیت  استخوان سازی استخوان پاریتال

سیدبهروز جلالی

دکترمدرسی

دکترعقیلی

3/4/88

بررسي ميزان اثر ضدميكروبي كلسيم هيدروكسيد دردندانهاي مورد درمان مجدد قرار گرفته به صورت Invitro

فواد اخوندی نسب

دکترتبریزی زاده

دکترزندی

9/7/87

بررسي شيوع كانالهاي C-Shaped در دندانهاي مولر دوم فك پايين درشهر يزد

رضا جلیلی مقدم

دکترمحمدی

-

8/4/87

بررسي همبستگي روش نفوذ رنگ متيلن بلووديفيوژن يون مس درميزان ريزنشت پركردگي كانال ريشه دندان

مریم بهاری زاده

دکترمدرسی

دکتردانش کاظمی

30/4/88

تاثير الودگي كانال به خون بر مهروموم اپيكالي كانال ريشه دندان انسان

نعیمه خیراندیش

دکترتبریزی زاده

-

30/9/88

بررسي اثرعمق نفوذ اسپريدر روي ريزنشت اپيكالي كانالهاي پرشده باگوتاپركا وسيلر 26-AH

مسعودمختاری

دکتر تبریزی زاده

دکترمحمدی

30/2/88

مقایسه phواثرات ضدمیکروبی دوفرمولاسیون جدید کلسیم هیدروکسید بادوروش مختلف

مجتبی راستیعصمت اباد

دکترتبریزی زاده

دکترزندیدکترمصدق 

31/6/89

مقایسه دقت دستگاههای اپکس یاب الکترونیکی Root zxوNovapexدرشرایط Invivo

نعیمه غفاریان

دکترمختاری

دکترقاطع

8/3/89

بررسی اثراستفاده ازهیدروکساید کلسیم  به عنوان داروی داخل کانال برروی ریزنشت اپیکالی

ندا جوشن

دکترمختاری

-

20/7/89

مقایسه اثر ضد درد ایندومتاسین وایبوپروفن پس از درمان ریشه دندان

کمال یزدی

دکترمختاری

دکترمدرسی

29/2/89

مقایسه دقت دو دستگاه اپکس یاب الکترونیکی Root zx  و Novapex  به صورت invitro

مجتبی نجاریان

دکترقاطع

دکترمختاری

16/4/89

مقایسه ریزنشت آپیکالی در کانال ریشه دندانهای پر شده توسط گوتاپرکا AH26/ و Epiphany/Resilon

سیدجمال سعادت

دکترقاطع

-

29/3/89

بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان علوم پزشکی (پزشکی -دندانپزشکی)دانشگاه شهید صدوقی یزد براساس تست SCL-90

پروانه رستم زاده

دکترتبریزی زاده

دکتریاسینیمهندس زارع

22/4/89

بررسی اثر تحریکی تراش دندان بر روی عمق بی حسی موضعی

مجتبی سلطانیان زاده

دکتر مدرسی

-

28/4/89

بررسی شیوع پرمولرهای اول دوکاناله فک پایین کشیده شده در شهر یزد

ارمان حسینی

دکترقاطع

-

24/1/89