پیوند به
موقعیت وب

 

 

طرح درس اعضای هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

 

زبان تخصصی (کارشناسی بهداشت محیط)  - دکتر احرام پوش

زبان تخصصی  (کارشناسی عمومی)  - دکتر احرام پوش

برنامه ریزی و مدیریت  بهداشت محیط(PhD)- دکتر احرام پوش

اثرات جهانی آلودگی هوا (کارشناسی ارشد)  - دکتر احرام پوش

کنترل آلودگی هوا (کارشناسی ارشد) - دکتر احرام پوش

 

 

 

مدیریت جامع مواد زائد جامد (دکترای بهداشت محیط) -دکتر مختاری

جمع اوری و دفع مواد زائد جامد (کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط) -دکتر مختاری

گندزداهای محیط (کارشناسی پیوسته بهداشت محیط)-دکتر مختاری

مواد زائد جامد شهری و صنعتی (کارشناسی پیوسته بهداشت محیط) -دکتر مختاری

مدیریت مواد زائد جامد (کارشناسی ارشد) - دکتر مختاری

بهداشت محیط در صنابع غذایی (کارشناسی ارشد ایمنی مواد غذایی) - دکتر مختاری

کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت محیط (کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط) - دکتر مختاری

میکروبیولوژی محیط (کارشناسی بهداشت محیط ) - دکتر مختاری

 

 

طراحی تصفیه خانه فاضلاب (کارشناسی ارشد)- دکتر قانعیان

مدیریت فاضلاب های صنعتی (کارشناسی ارشد)- دکتر قانعیان

تصفیه فاضلاب شهری (کارشناسی)  - دکتر قانعیان

تصفیه فاضلاب صنعتی (کارشناسی)  - دکتر قانعیان

مدیریت صرفه جویی، استفاده مجدد و بازچرخش آب (کارشناسی ارشد)-دکترقانعیان

بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب و فاضلاب (کارشناسی) - دکترقانعیان

فرایندها و عملیات در مهندسی بهداشت محیط (کارشناسی) - دکترقانعیان