پیوند به
موقعیت وب

 

 

برنامه ژورنال کلاب گروه مهندسی بهداشت محیط


ردیف

عنوان برنامه

ارائه دهنده

مشمولین

تاریخ برگزاری

مکان

1

آشنایی با کتابخانه ملی دیجیتال

دکتر مختاری

دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

25 خرداد 1390

دانشکده بهداشت