پیوند به
موقعیت وب

 

 

برنامه کاری اساتید گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت یزد (نیمسال دوم 93-92

 

برنامه هفتگی دکتر احرام پوش

ساعت

8-10

10-12

14-16

16-18

شنبه


کنترل آلودگی هوا

(پردیس بین الملل)

زبان تخصصی ارشد
(پردیس بین الملل)

 

زبان تخصصی 
(پردیس بین الملل)

یکشنبه


 


 

زبان تخصصی
210

دوشنبه

فن آوری نوین کنترل آلودگی هوا

(phD دانشکده)


زبان تخصصی
(phD بلایا)

زبان تخصصی
210

سه شنبه

فن آوری نوین کنترل آلودگی هوا

(phD بین الملل)زبان تخصصی
204

چهارشنبه

اثرات جهانی آلودگی هوا  (سایت ارشددانشکده )

 

برنامه هفتگی دکتر قانعیان

 

ساعت

8-10

10-12

13-15

15-13

15-17

شنبه


مدیریت صرفه جویی

پروژه کارشناسی ارشد


پروژه کارشناسی

 

یکشنبه

تصفیه فاضلاب شهری

طراحی تصفیه خانه فاضلاب


مدیریت فاضلاب صنعتی

 

دوشنبه

بهره برداری و نگهداری از تاسیسات

بهره برداری و نگهداری از تاسیسات


پایان نامه


سه شنبه

تصفیه فاضلاب شهری

تصفیه فاضلاب صنعتی


فرآیندها


چهارشنبه

کارآموزی

کارآموزی

HSR

پایان نامه

 

 

برنامه هفتگی دکتر مختاری

ساعت

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

مطالعه

مشاوره

آزمایشگاه عملی پسماند

پژوهش

یکشنبه

مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی

آزمایشگاه عملی پسماند

امور پژوهشی

مطالعه

دوشنبه

کارآموزی

میکروبیولوژی محیط (پيوسته)

بهداشت محیط در صنایع غذایی

مدیریت مواد زائد جامد(ارشد)

سه شنبه

پسماند شهری و صنعتی

جلسه فرهنگی

میکروبیولوژی محیط

کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت محیط(پیوسته)

چهارشنبه

کارآموزی

جمع اوری و دفع پسماند

مشاوره

کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت محیط(ناپیوسته)

 

برنامه هفتگی مهندس ابراهیمی

ساعت

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

-

-

-

-

یکشنبه

-

-

-

-

دوشنبه

-

-

-

-

سه شنبه

-

-

-

-

چهارشنبه

انتقال و توزیع آب

جمع آوری فاضلاب

مشاوره

جمع آوری فاضلاب