پیوند به
موقعیت وب

 

 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

 

دکتر محمد حسن احرام پوش
ehrampoush@ssu.ac.ir
رزومه
محل  و ساعت حضور:
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 18  -دانشکده بهداشت
یکشنبه ساعت 8 تا 12 شعبه بین الملل


دكتر محمد تقی قانعیان

mtghaneian@yahoo.com

محل وساعت حضور :

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 16 - دانشکده بهداشت

 

دکتر مهدی مختاری

mokhtari
@ssu.ac.ir
محل و ساعت حضور:
شنبه تا چهارشنبه  : از ساعت8 الي 16  - دانشکده بهداشت 

 

مهندس اصغر ابراهیمی
بورس هیئت علمی در مقطع دکتری بهداشت محیط
ebrahimi20007
@yahoo.com

محل و ساعت حضور:

شنبه
از ساعت 8 تا 16 - دانشکده بهداشت


 

مهندس محسن سعدانی
بورس هیئت علمی در مقطع دکتری بهداشت محیط

محل و ساعت حضور:

چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 8 تا 16 - دانشکده بهداشت