پیوند به
موقعیت وب

 

 

کارشناسان گروه مهندسي بهداشت محيط

مهندس محمد حسین سلمانی

مسئول آزمایشگاه آنالیز دستگاهی 
salmanihossein@ssu.ac.ir

محل  و ساعت حضور:

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 16  -دانشکده بهداشت


مهندس حمید جعفری

مسئول آزمایشگاه میکروبیولوژی
hmdjmohit@yahoo.com
محل وساعت حضور :

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 16 - دانشکده بهداشت


مهندس پروانه طالبی

مسئول آزمایشگاه شیمی محیط
apf_sts_1381@yahoo.com

محل و ساعت حضور:
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 16  -دانشکده بهداشت


مهندس محبوبه شیرانیان

مسئول  آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط 
M_shiranian@yahoo.com

محل و ساعت حضور:
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 16  -دانشکده بهداشت

مهندس مرتضی حاتم پور

کارشناس آموزشی گروه
morteza.hatampoor@yahoo.com

محل و ساعت حضور:
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 16  -دانشکده بهداشت

فرحناز خبیری

مسئول تحصیلات تکمیلی
khabiri50@yahoo.com

محل و ساعت حضور:
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 16  -دانشکده بهداشت

مهندس حمید کریمی

کارشناس آموزشی گروه
hamidkarimi1347@yahoo.com

محل و ساعت حضور:
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 16  -دانشکده بهداشت