دکتر محمدعلی شیخی

سرپرست دانشکده پیراپزشکی ابرکوه

Email 1:

Email 2:

ساعت و محل حضور : شنبه تا چهارشنبه

از ساعت 7 صبح تا 15:30 عصر در دانشکده پیراپزشکی ابرکوه