پیوند به
موقعیت وب

 

ردیف

عنوان طرح

مجریان

رشته

سال تحصیلی

1

طرح مداخله ای کاهش مصرف شکر وفرآورده های مرتبط در یزد

دکتر محمد رضا پاک سرشت-دکتر حسن مظفری-دکتر محسن عسکرشاهی-دکتر مسعود میرزایی-دکتر مجید جعفری زاده

اپیدمیولوژی

90-89

2

بررسی شیوع میگرن در بین دانش آموزان شهر یزد

دکتر حسین فلاح زاده

آمار زیستی

90-89