پیوند به
موقعیت وب

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدصدوقی یزد-گروه آمار واپیدمیولوژی

 

 

                     رشته:  اپیدمیولوژی     مقطع : کارشناسی ارشد        ترم: 1

                                 سال تحصیلی:نيمسال اول 93-92

             ساعت
ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

17-19

شنبه

 

 

يكشنبه

روش تحقیق

دکترمیرزایی

روشهای آمارزیستی

دکتر عسکرشاهی

 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

مهندس سلمانی

 اصول اپیدمیولوژی

دکتر علی دهقانی

 

دوشنبه

جمعیت شناسی پزشکی

دکتر فلاح زاده 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

     رشته: اپیدمیولوژی         مقطع : کارشناسی ارشد                 ترم: 3                     

                               سال تحصیلی :نيمسال اول93-92                                                                             

             ساعت
 ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

17-19

شنبه

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 روشهای آماری در اپیدمیولوژی

دکتر فلاح زاده

سمینار

دکتر لطفی

 

 

چهارشنبه

 

تحلیل داده های بهداشتی با کامپیوتر

دکتر عسکرشاهی 

 

 اپیدمیولوژی بیماریهای غیرواگیر

دکتر وکیلی

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

رشته: آمار زیستی        مقطع : کارشناسی ارشد                 ترم: 1             

                              سال تحصیلی:نيمسال اول 93-92

             ساعت
 ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

17-19

شنبه

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

اصول جمعیت شناسی پزشکی

دکتر فلاح زاده 

 کلیات پزشکی

دکتر فرقانی

  اصول و روشهای اپیدمیولوژی

دکترمیرزایی-دکترعلی دهقانی

 

 

سه شنبه

 روشهای آمار زیستی (2)

دکتر عسکرشاهی

 

 سیستم های اطلاع رسانی

مهندس سلمانی

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

رشته: آمار زیستی        مقطع : کارشناسی ارشد                 ترم:3

                               سال تحصیلی: نيمسال اول 93-92

             ساعت
 ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

17-19

شنبه

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

  تحلیل داده های بقاء

دکتر عسکرشاهی

 تحلیل چند متغیره کاربردی

مهندس رحمانی

 

 

سه شنبه

روشهای آماری در اپیدمیولوژی

دکتر فلاح زاده

سمینار

دکترفلاح زاده

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

پنجشنبه