پیوند به
موقعیت وب

 

ترم بندی برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته آمار زیستی

 نیمسال اول: 

ردیف

کد درس

نام درس

ساعت

جمع واحد

شماره گروه

نوع درس

نظری

عملی

1

51581002

کلیات پزشکی

2

0

2

21

کمبود یا جبرانی

2

51581003

اصول و روشهای اپیدمیولوژی

3

0

3

21

کمبود یا جبرانی

3

51581004

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

0/5

0/5

1

21

کمبود یا جبرانی

4

51581006

روشهای آمارزیستی (2)

3

0

3

21

اختصاصی اجباری

5

51581013

اصول جمعیت شناسی پزشکی

3

0

3

21

اختصاصی اختياري

جمع واحدهایی که در طول نیمسال ارائه می گردد

11/5

0/5

12

 

 

  نیمسال دوم:

ردیف

کد درس

نام درس

ساعت

جمع واحد

شماره گروه

نوع درس

پیشنیاز

نظری

عملی

1

51581007

روشهای آمار زیستی (3)

3

0

3

21

اختصاصی اجباری

06

2

51581009

طرح و تحلیل کارآزمایی بالینی

3

0

3

21

اختصاصی اجباری

06

3

51581005

استنباط آمار زیستی

3

0

3

21

اختصاصی اجباری

-

جمع واحدهایی که در طول نیمسال ارائه می گردد

9

0

9

 

 

 

 نیمسال سوم:

ردیف

کد درس

نام درس

ساعت

جمع واحد

شماره گروه

نوع درس

پیشنیاز

نظری

عملی

1

51581008

تحلیل داده های بقاء در تحقیقات پزشکی

3

0

3

21

اختصاصی اجباری

01 و05

2

51581010

تحلیل چند متغیره کاربردی

3

0

3

21

اختصاصی اجباری

06

3

5158101551581018

تحليل داده هاي طبقه بندي شده/آمار ناپارامتري

3

0

3

21

*اختصاصی اختياري

01و0601و06

4

51581011

سمینار

2

0

2

21

اختصاصی اجباری

-

جمع واحدهایی که در طول نیمسال ارائه می گردد

11

0

11

 

 

 

*با توافق استاد مربوطه ودانشجويان يكي از دروس مذكور ارائه مي شود .

 نیمسال چهارم:

ردیف

کد درس

نام درس

ساعت

جمع واحد

شماره گروه

نوع درس

پیشنیاز

نظری

عملی

1

51581012

پایان نامه

0

6

6

21

اختصاصی اجباری

-

جمع واحدهایی که در طول نیمسال ارائه می گردد

0

6

6

 

 

 


                     

         ترم بندی برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته اپيدميولو‍ ژي    

   نیمسال اول:

ردیف

کد درس

نام درس

ساعت

جمع واحد

شماره گروه

نوع درس

نظری

عملی

1

04

روشهاي آمارزيستي 1

2

0

2

21

اختصاصی اجباري

2

10

روش تحقيق

1

1

2

21

اختصاصی اجباري

3

02

اصول اپيدميولوژي

2

0

2

21

اختصاصی اجباري

4

01

سيستمهاي اطلاع رساني پزشکی

0/5

0/5

1

21

کمبود یا جبرانی

5

15 /25

جمعيت شناسي پزشكي /اپيدميولوژي اجتماعي در سلامت

2 /2

0

2 /2

 21

* اختصاصی اختياري

جمع واحدهایی که در طول نیمسال ارائه می گردد

7/5

1/5

9

 

 

                     *با توافق استاد مربوطه ودانشجويان يكي از دروس مذكور ارائه مي شود

.نیمسال دوم:

ردیف

کد درس

نام درس

ساعت

جمع واحد

شماره گروه

نوع درس

پیشنیاز

نظری

عملی

1

03

روشهاي اپيدميولوژي

2

0

2

21

اختصاصی اجباري

02

2

05

روشهاي آمارزيستي 2

2

0

2

21

اختصاصی اجباري

04

3

11

روشهاي نمونه گيري

2

0

2

21

اختصاصی اختياري

04

4

22

اپيدميولو‍ژي سرطان

2

0

2

21

اختصاصی اختياري

02و04و10

5

06

اپيدميولوژي بيماريهاي واگير

2

0

2

21

اختصاصی اجباري

02

جمع واحدهایی که در طول نیمسال ارائه می گردد

10

0

10

 

 

 

 نیمسال سوم:

ردیف

کد درس

نام درس

ساعت

جمع واحد

شماره گروه

نوع درس

پیشنیاز

نظری

عملی

1

09

روشهاي آماري در اپيدميولوژي

2

0

2

21

اختصاصی اجباري

02و04

2

08

تحليل داده ها ی بهداشتی با كامپيوتر

1

1

2

21

اختصاصی اجباري

05و04

3

07

اپيدميولوژي بيماريهاي غيرواگير

2

0

2

21

اختصاصی اجباري

03و02

4

27

سمينار  

2

0

2

21

اختصاصی اجباري

 

جمع واحدهایی که در طول نیمسال ارائه می گردد

7

1

8

 

 

 

 نیمسال چهارم:

ردیف

کد درس

نام درس

ساعت

جمع واحد

شماره گروه

نوع درس

پیشنیاز

نظری

عملی

1

28

پایان نامه

0

6

6

21

اختصاصی اجباری

-

جمع واحدهایی که در طول نیمسال ارائه می گردد

0

6

6