پیوند به
موقعیت وب

 

طرح درس اصول اپیدمیولوژی(كارشناسي بهداشت عمومی) : آقای دکترعلی دهقانی

طرح درس اصول اپیدمیولوژی(دکتری سلامت در بلایا) : آقای دکترمسعود میرزایی

 طرح اصول اپیدمیولوژی سرطان(كارشناسي ارشد اپیدمیولوژی) : آقای دکتر مسعود میرزایی

طرح درس اصول اپیدمیولوژی(كارشناسي ارشد اپیدمیولوژی) : آقای دکترعلی دهقانی

طرح درس اصول اپیدمیولوژی2(كارشناسي ارشد ارزیابی فناوری سلامت) : آقایان دکتر مسعود میرزایی