پیوند به
موقعیت وب

 

 

 آدرس پستی :

يزد - بلوار دانشجو - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد -

مجتمع آموزشی پژوهشی حضرت امام رضا -دانشکده بهداشت-

گروه آمارزیستی واپیدمیولوژی


کدپستی:
887-89165


تلفن:


5-6240691-0351

داخلی 323-322نمابر:

6238555-0351


آدرس ایمیل

 
E.mail:
Stat_epi_dep@yahoo.com