پیوند به
موقعیت وب

 

 

برنامه هفتگی دکترعلی دهقانی نیمسال اول سال نحصیلی 92-93

ایام هفته

8-10

10-12

13:30-15

15-17

شنبه

 

امور اداری-آموزشی

مشاوره دانشجویان با تعیین وقت قبلی  

اصول اپیدمیولوژی(مامایی)

روش تحقیق (واحد بین الملل)

امور اداری آموزشی

یکشنبه

 

امور اداری-آموزشی

مشاوره دانشجویان با تعیین وقت قبلی

امور اداری-آموزشی

اصول اپیدمیولوژی

(ارشد اپیدمیولوژی)

دوشنبه

 

 

امور اداری-آموزشی

 

اصول اپیدمیولوژی

(ارشدآمار زیستی)

مشاوره دانشجویان با تعیین وقت قبلی

سه شنبه

 

اصول اپیدمیولوژی

(ناپیوسته بهداشت عمومی)

امور اداری-آموزشی

مشاوره دانشجویان با تعیین وقت قبلی

امور اداری آموزشی

چهارشنبه

 

مرکز تحقیقات خون

یک هفته در میان شورای پژوهشی دانشگاه

امور اداری-آموزشی

مشاوره دانشجویان با تعیین وقت قبلی

 

امور اداری آموزشی