آقای اصغر جمشیدی نیا

مسئول آموزش مقطع علوم پایه


محل و ساعت حضور:

شنبه تا چهارشنبه 7.30 الی 15خانم زینب حاتمی

مسئول آموزش مقطع بعد از علوم پایه


محل و ساعت حضور:


شنبه تا چهارشنبه 7.30 الی 15