پیوند به
موقعیت وب

 

 


                   آدرس پستی:

                       
يزد - بلوار دانشجو - دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
.


                     کدپستی:

                       887-89165
                     تلفن:
 

                    تلفن معاونت:
6238626-0351

                    تلفن آموزش: 6245900-0351

                  تلفنخانه : 5-6240691-0351

                  داخلی:  318

                   تلفن رياست دانشكده : 6245853-0351                      
email :nutrition@ssu.ac.ir

    نمابر:
6238555 -0351