پیوند به
موقعیت وب

 

 

اولویتهای پژوهشی گروه

 

 ا- بررسی اثر گیاهان دارویی بر روی انگلهای تک یاخته ای (مانند لیشمانیا، توکسوپلاسما، ژیاردیاو ..) در شرایط In vivo  و In vitro 

 

2- بررسی اثر گیاهان دارویی بر روی انگلهای پر یاخته ای(کرمها) در شرایط In vivo  و In vitro 

 

3-  بررسی اثر گیاهان دارویی  در درمان عفونتهای قارچی ( مانند کاندیدا، درماتوفیتها و ..) در شرایط In vivo  و In vitro

 

3- تعیین تنوع درون گونه ای تک یاخته ها و بررسی پلی مورفیسم ایزوله های انسانی انگلهای تریکوموناس، ژیاردیا ، کریپتوسپوریدیوم در

 استان یزد 

 

5- بررسی پلی مورفیسم و population structure  در ایزوله های لیشمانیا ( تروپیکا و ماژور) از زخمهای سالک در کشور 

 

6- تخلیص و ارزیابی ایمونوژنیسیتی آنتی ژنهای دفعی - ترشحی توکسوپلاسما و کیست هیداتید در محیط In vivo  و vitro IN

 

7- تعیین سیمای اپیدمیولوژیک کنونی لیشمانیوز جلدی در استان یزد با تاکید بر تعیین منابع ، مخازن و ناقلین بیماری 

 

 8- بررسی و مقایسه القاء آپوپتوز در تومور ملانومای ایجاد شده در موش با تزریق سلولهای بنیادی مزانشیمی بیان کننده سیتوکینهای TRALL ، اینترفرون گاما و سلولهای بنیادی بیان کننده همزمان هر دو سیتوکین

 

9- تعیین وضعیت کنونی آلودگی به انگلهای روده ای در روستاهای استان یزد 

 

10- تعیین تنوع درون گونه ای اکینوکوکوس گرانولوزوس بر اساس ایزوله های انسانی به روش مولکولی و سیستماتیک 

 

11- بررسی آلودگی گندم مصرفی استان یزد به قارچهای فوزاریوم مولد سم زرالنون

 

 12- بررسی آلودگی گندمهای سیلو و آردهای توزیعی در شهر یزد به قارچهای مولد آفلاتوکسین 

 

13- تعیین گونه های کاندیدا جدا شده از نمونه های بالینی بیماری کاندیدیازیس شهر یزد