پیوند به
موقعیت وب

 

الویت های پژوهشی:

1-بررسی وضعیت مصرف صبحانه، میان وعده، نهار وشام در دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی

2-(بررسی وضعیت مصرف غذاهای آماده (دانشجویان-عموم مردم

3-بررسی وضعیتت طبخ غذا در رستورانهای عمومی کشور و پایلوت سازی رستورانهای حامی سلامت

4-بررسی الگوی تغذیه منطقه در مجالس و مراسم مذهبی،سنتی و اعیاد ملی

5- بررسی وضعیت سوء تغذیه مادران باردار در کشور یا استان