پیوند به
موقعیت وب

 

دینامیک گازها و آئروسلها

تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا

 

 

 

جلسه اول

جلسه اول

 

 

 

جلسه دوم

جلسه دوم

 

 

 

جلسه سوم

جلسه سوم

 

 

 

جلسه چهارم

جلسه چهارم