پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

برنامه آموزشی اساتید گروه هماتولوژی

درمانگاه

12:30-10:30

راند

10:30-9

گزارش صبحگاهی

9-8

ایام هفته

چرخشی

راند چرخشی

دکتر فرات

شنبه

دکتر وحیدفر

دکتر وحیدفر

دکتر واحدیان

یکشنبه

-

گراند راند+راند دکتر واحدیان

 

دوشنبه

دکتر واحدیان

دکتر واحدیان

ژورنال کلاب

سه شنبه

دکتر فرات

دکتر فرات

دکتر وحیدفر

چهارشنبه

 

 

برنامه آموزشی اساتید گروه غدد

درمانگاه

12-10

راند

10-9

گزارش صبحگاهی

9-8

ایام هفته

دکتر خلیل زاده

خانم دکتر عزیزی

دکتر خلیل زاده-خانم دکتر عزیزی

شنبه

دکتر افخمی

خانم دکتر اخوان

دکتر افخمی

خانم دکتر قانعی

 خانم دکتر اخوان

یکشنبه

دکتر رحمانیان

(درمانگاه غدد)

دکتر رحمانیان

خانم دکتر سهیلی خواه

دکتر رحمانیان

دوشنبه

خانم دکتر قانعی

خانم دکتر قانعی

خانم دکتر عزیزی

خانم دکتر اخوان

سه شنبه

خانم دکتر قدیری

خانم دکتر قدیری

خانم دکتر قدیری

چهارشنبه

خانم دکتر اخوان : از ساعت11-9 درمانگاه غدد

پنجشنبه

  *   Case report در روزهای یکشنبه برگزار می گردد.

 

 

برنامه آموزشی اساتید گروه ریه

درمانگاه

12:30-10:30

راند

10:30-9:30

گزارش صبحگاهی

9-8

 

خانم دکتر آقایی

خانم دکتر آقایی

خانم دکتر آقایی

شنبه

دکتر رحیمیان

دکتر رحیمیان

دکتر رحیمیان

یکشنبه

-

دکتر صامت

دکتر صامت

دوشنبه

دکتر صامت

دکتر صامت

 

سه شنبه

-

خانم دکتر آقایی

خانم دکتر آقایی

چهارشنبه

 

 

برنامه آموزشی اساتید گروه روماتولوژی

درمانگاه 12:30-10:30

راند 10:30-9

گزارش صبحگاهی 9-8

 

-

گراند راند

دکتر سلیمانی

شنبه

دکتر دهقان

دکتر دهقان

دکتر اولیاء

یکشنبه

دکتر اولیاء

دکتر اولیاء

دکتر دهقان

دوشنبه

گراند راند

گراند راند

ژورنال کلاب

سه شنبه

دکتر سلیمانی

دکتر سلیمانی

دکتر دهقان

چهارشنبه

 

 

برنامه  آموزشی اساتید گروه نفرولوژی

درمانگاه12:30-10:30

راند  10:30-9

گزارش صبحگاهی    9-8

 

دکتر حمایتی

دکترحمایتی

دکتر حمایتی

شنبه

دکتر نوری

دکتر نجفی

دکتر نجفی

یکشنبه

دکتر نجفی

راند رزیدنت

دکتر نوری

دوشنبه

-

دکتر حمایتی

ژورنال کلاب

سه شنبه

گراند راند

دکتر نوری

-

چهارشنبه

 

  

 

 

 

 

برنامه راند آموزشي گروه گوارش

 

 

9-8گزارش صبحگاهی

9.30-9راند بخش

12-9.30درمانگاه

شنبه

دکترآخوندی

دکتر امیربیگی

دکتر امیربیگی

يكشنبه

دکتر سلمان روغنی

 

دکتر باغبانیان

دکتر آخوندی

     دکتر آخوندی

دوشنبه

دکتر امیربیگی

راند رزیدنت

Case report

 

text review

سه شنبه

        ژورنال کلاب

باغبانیان

دکتر باغبانیان

چهارشنبه

گزارش صبحگاهی

دکتر سلمان روغنی

دکتر سلمان روغنی

پنجشنبه

راند رزیدنت

راند بخش با اساتید

 

* کلاس درس دکتر باغبانیان با رزیدنت ها همه روزه از ساعت 11:30 الی 12:30

 

* از ساعت 10 به بعد برنامه آموزشی در درمانگاه ادامه می یابد.

 

 

 

  

 

 

برنامه آموزشی اساتید گروه جنرال

3:30-1:30

درمانگاه

12:30-10:30

راند

10:30-9:30

گزارش صبحگاهی

9-8

 

 

آقای دکتر شیرانیان

آقای دکتر شیرانیان

آقای دکتر شیرانیان

شنبه

تئوری سمیولوژی بزرگسالان شهید صدوقی و بین الملل

خانم دکتر میرزاده

آقای دکتر میرجلیلی

آقای دکتر میرجلیلی

خانم دکتر میرزاده

یکشنبه

 

خانم دکتر میرزاده

آقای دکتر شیرانیان

آقای دکتر شیرانیان

دوشنبه

کلاس رادیولوژی و علوم آزمایشگاهی (دانشکده پیراپزشکی)

خانم دکتر میرزاده

کلاس آسکی

خانم دکتر میرزاده

خانم دکتر میرزاده

آقای دکتر میرجلیلی

سه شنبه

کلاس مامایی ترم2، 3،4 و 5(دانشکده پرستاری مامایی)

خانم دکتر میرزاده

آقای دکتر میرجلیلی

خانم دکتر میرزاده

خانم دکتر میرزاده

چهارشنبه

کلاس با گروه اورژانس(دانشکده پیراپزشکی)

آقای دکتر شیرانیان

 

 

خانم دکتر میرزاده :  عصر روزهای یکشنبه و سه شنبه  در درمانگاه بقائی پور و عصر روزهای شنبه، دوشنبه

و چهارشنبه در درمانگاه امام علی (ع)