پیوند به

موقعیت وب

 

 

  

بیمارستان شهید صدوقی:

ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان پرستاری و مامایی دربخش های داخلی،جراحی،اتاق عمل،ENT،زنان و زایمان ،کودکان،نوزادان،دیالیز،ارتوپدی،چشم  ،اعصاب ،اورژانس،NICU،ICU،CCU و ...    
 

 

 

 

 

بیمارستان افشار:

ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان پرستاری و مامایی دربخش های جراحی،اتاق عمل قلب،زنان و زایمان ،اورژانس،ICU،CCUجراحی قلب،داخلی قلب،ICU جراحی قلب و ...

 

 

 

 

 

بیمارستان شهید رهنمون:

ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان پرستاری و مامایی دربخش های جراحی،اتاق عمل،ارتوپدی،ارولوژی ،جراحی اعصاب ،اورژانس ،دیالیز،قلب ،ICU اعصاب،ICU جراحی،CCUو ...        

 

 

 

 

مرکز جامع روانپزشکی:

ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان پرستاری و مامایی دربخش های اورژانس ،روانپزشکی ،بخش حاد مردان،بخش مزمن مردان،زنان،تشخیص دوگانه،VPI،ECT و ...          

 

 

 

 

 سوانح و سوختگی شهید صدوقی

ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان پرستاری و مامایی دربخش های سوختگی،پوست،درمانگاه،اورژانس و...