جلسه توجیهی برنامه های بهداشت حرفه ای  و نرم افزار فرم بازدید و امار

 

 

 

 

در تاریخ 29/1/90 جلسه ای در خصوص ابلاغ رئوس برنامه های سال 90 و اموزش نرم افزار ثبت اطلاعات  بازدید کارگاهی  و استخراج آمار و اطلاعات با حضور کارشناس مسئولین بهداشت حرفه ای  و کارشناس پیگیری کننده  امار و اطلاعات بهداشت حرفه ای  شهرستانهای استان یزد در معاونت بهداشتی دانشگاه تشکیل شد.

در این جلسه کارشناسان حوزه ستادی انتظارات خود را در مورد برنامه ها و طرح های ابلاغی مرکز سلامت بیان کردند و در ادامه کارشناس  مسئول امار بهداشت حرفه ای شهرستان صدوق در مورد فایل اکسل ثبت اطلاعات بازدید که توسط نامبرده تهیه شده بود را اموزش دادند.