آقای دکترسیدمجتبی سهروردی

معاونت پژوهشی دانشکده داروسازی

ساعت و محل حضور:
روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 معاونت پژوهشی دانشکده
خانم مرضیه منصوری

کارشناس امور پژوهشی

pharmacyschool@yahoo.com

ساعت و محل حضور:

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15 دفتر پژوهشی دانشکده