پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

     

                                       ژورنال کلاب( برنامه های سال89 به بعد) 

ردیف

عنوان برنامه

مشمولین

تاریخ برگزاری

مکان تشکیل

1

واکسیناسیون زنجیره سرما

دانشجویان و مربیان

 

 دانشکده بهداشت

2

عوارض واکسیناسیون

دانشجویان و مربیان

90/2/20

 دانشکده بهداشت

3

شاخص های بیماریها

دانشجویان و مربیان

90/2/20

 دانشکده بهداشت

4

ارتقاء کیفیت (آشنایی با مفاهیم)

دانشجویان و مربیان

89/11/25تا
21/2/90

 دانشکده بهداشت

5

مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های اطفال

دانشجویان و مربیان

فروردین89
مهر89
آبان 89

 دانشکده بهداشت

6

بهداشت دهان و دندان

دانشجویان و مربیان

اسفند 89
بهمن 89
مهر 89

 دانشکده دندانپزشکی

7

مراقبت های ادغام سلامت مادران

دانشجویان و مربیان

90/1/17-89/12/11- 17/7/89

 دانشکده بهداشت

8

بهداشت بیمارستان

دانشجویان و مربیان

89/12/24

 دانشکده بهداشت

9

شاخص های باروری

دانشجویان و مربیان

89/12/14

 دانشکده بهداشت

10

برنامه ریزی در آموزش سلامت

دانشجویان و مربیان

89/11/23

 دانشکده بهداشت

11

مشکل یابی در نظام شبکه و کلیات HSR

دانشجویان و مربیان

89/11/23

 دانشکده بهداشت

12

آشنایی با برنامه های ملی مبارزه با بیماریهای واگیر

دانشجویان و مربیان

89/11/23

 دانشکده بهداشت

13

آشنایی با برنامه های بهداشت محیط و حرفه ای در نظام شبکه

دانشجویان و مربیان

89/11/23

 دانشکده بهداشت

14

آشنایی با نظام ارائه خدمات سلامت در ایران

دانشجویان و مربیان

89/11/24

 دانشکده بهداشت

15

نظام مراقبت بیماریها

دانشجویان و مربیان

89/11/24-89/1/23

 دانشکده بهداشت

16

ارزیابی تغذیه ای کودک سالم

دانشجویان و مربیان

89/11/24

 دانشکده بهداشت

17

شاخص های زیج حیاطی

دانشجویان و مربیان

89/11/25

 دانشکده بهداشت

18

آشنایی با برنامه های ملی بیماریهای غیرواگیر در نظام شبکه

دانشجویان و مربیان

89/1/25

 دانشکده بهداشت

19

تغذیه سالمندان

دانشجویان و مربیان

89/10/13

 دانشکده بهداشت

20

سرخک

دانشجویان و مربیان

89/10/7

 دانشکده بهداشت

21

مشاوره قبل از ازدواج

دانشجویان و مربیان

89/9/30

 دانشکده بهداشت

22

مراقبتهای پیش از بارداری

دانشجویان و مربیان

89/9/14

 دانشکده بهداشت

23

تغذیه دوران های مختلف عمر

دانشجویان و مربیان

89/9/2

 دانشکده بهداشت

24

ایمنسازی و زنجیره سرما

دانشجویان و مربیان

89/9/2-89/8/9-25/1/89

 دانشکده بهداشت

25

کارگاه SPSS

دانشجویان و مربیان

89/8/8-89/8/15-24/2/89

 دانشکده بهداشت

26

بهداشت مدارس

دانشجویان و مربیان

89/8/9

 دانشکده بهداشت

27

چاقی

دانشجویان و مربیان

89/8/9

 دانشکده بهداشت

28

مننژیت

دانشجویان و مربیان

89/2/28

 دانشکده بهداشت

29

سل

دانشجویان و مربیان

89/2/28

 دانشکده بهداشت

30

تالاسمی

دانشجویان و مربیان

89/2/28

 دانشکده بهداشت

31

سرطان پوست

دانشجویان و مربیان

 

 دانشکده بهداشت

32

مراقبت های دوران بارداری

دانشجویان و مربیان

89/3/10

 دانشکده بهداشت

33

دیابت بارداری

دانشجویان و مربیان

 

 دانشکده بهداشت

34

تاثیر امواج موبایل بر سلامت

دانشجویان و مربیان

 

 دانشکده بهداشت