پیوند به

موقعیت وب

 

 

                 

       
     

    

دکتر خدیجه نصیریانی  
معاون آموزشی دانشکده
nasiriani(at)ssu.ac.ir

 ساعت حضور:
شنبه تا چهارشنبه
شرح وظایف

   

      


دکتربهناز انجذاب
معاون پژوهشی دانشکده
 
behnaz_enjezab@yahoo.com

 ساعت حضور:
شنبه تا چهارشنبه
شرح وظایف

  

     

  


ناصر اعتمادالعلماء
معاون دانشجویی -فرهنگی دانشکده
etemadnaser@yahoo.com

ساعت حضور:
شنبه تا چهارشنبه