پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

     

                                                    پایان نامه های تحقیقاتی

ردیف

عنوان پایان نامه

مجری

استاد راهنما

استاد مشاور

رشته

سال تحصیلی

1

بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت یزد براساس الگوی اعتقاد بهداشتی توسعه یافته

نوشین روحانی

دکتر محمدعلی مروتی

دکتر محمدحسین باقیانی مقدم

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

88

2

بررسی تاثیر تئوری انگیزش محافظت در جهت ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر یزد

سهیلا محمدی

دکتر محمدحسین باقیانی مقدم

مهندس محمدحسین احمدیه

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

88

3

بررسی عوامل مرتبط با استفاده از گوشی های حفاظتی در کارگران کارخانجات ریسندگی بافندگی شهر یزد براساس تئوری انگیزش محافظت

فاطمه جوزی

دکتر محمدعلی مروتی

دکتر محمدتقی نوربالا- دکتر حسین فلاح زاده

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

88

4

بررسی میزان تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی فرانظریه ای بر مراحل رفتار تمیز کردن بین دندانها در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر یزد

آرزو فلاحی

دکتر محمدعلی مروتی

دکتر سیدسعید مظلومی

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

87

5

بررسی میزان تاثیر آموزش بر رفتار خودمراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات قلب شهیدرجایی تهران براساس مدل اعتقاد بهداشتی

جواد شجاع فرد

دکتر محمدحسین باقیانی مقدم

دکتر ابوالفضل برخورداری

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

88

6

بکارگیری مدل اعتقاد بهداشتی در جهت ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از بروز دیابت نوع 2 در افراد در معرض خطر شهر تفت

امین میرزایی

دکتر سیدسعید مظلومی

دکتر حسین فلاح زاده

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

88

7

بررسی میزان تاثیر آموزش بر خودپایشی فشارخون بیماران مبتلا به پرفشاری خون براساس مدل بزنف در شهر یزد

زهره رهایی

دکتر محمدحسین باقیانی مقدم

دکتر محمدحسن لطفی

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

87

8

بررسی عوامل پیش بینی کننده ترک سیگار در کارمندان شهر خرم آباد براساس الگوی فرانظریه ای

مریم دارابی

دکتر سیدسعید مظلومی

دکتر احمد حائریان

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

88

9

بررسی عوامل پیش بینی کننده وضعیت ورزش در کارمندان شهر یزد براساس الگوی فرانظریه ای مراحل تغییر رفتار

مریم محمدی

دکتر سیدسعید مظلومی

دکتر سیدسعید مظلومی- دکتر حمیرضا صنعتی

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

87

10

بررسی عوامل رفتاری مرتبط با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید براساس الگوی پرسید: مطالعه در یک مرکز روماتولوژی شهر یزد

حیدر ندریان

دکتر محمدعلی مروتی

دکتر محسن عسکرشاهی

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

87

11

بررسی عوامل مرتبط با خودتنظیمی فشار خون در بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد جهت کنترل، براساس مدل رفتار مبتنی بر هدف (1385)

سهیلا عیوضی

دکتر محمدحسین باقیانی مقدم

دکتر محمد افخمی- دکتر محمدحسین باقیانی دکتر حسین فلاح زاده

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

 

12

مقایسه تاثیر روش آموزش رایج و آموزش همسانان در مورد پیاده روی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 براساس مدل اعتقاد بهداشتی

مریم هداوندخانی

دکتر محمدحسین باقیانی مقدم

دکتر محمدعلی مروتی

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

89

13

بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیری کننده از دیس فونی براساس الگوی اعتقاد بهداشتی در معلمین شهر یزد سال 1387

زهرا لله گانی

دکتر محمدحسین باقیانی مقدم

دکتر عباس اندیشمند- دکتر حسین فلاح زاده

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

87