پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

     

                                                طرح های تحقیقاتیردیف

عنوان طرح

مجریان

سال تحصیلی

1

بررسی معیارهای انتخاب همسر از نظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

محمدحسین دهقانی تفتی- مجری اول

90-1389

2

بررسی کارایی الگوی اعتقاد بهداشتی برافزایش رفتارهای پیشگیری کننده از سالک

محمدحسین دهقانی تفتی- مجری اول

90-1389

3

بررسی مشکلات از عوامل موثر در انجام طرح های تحقیقاتی از نظر اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

محمدحسین دهقانی تفتی- مجری ششم

90-1389

4

بررسی نتایج آزمایش اعتیاد و رابطه آن با خصوصیات مراجعین به آزمایشگاه تشخیص اعتیاد یزد

محمدحسین دهقانی تفتی- مجری چهارم

90-1389

5

بررسي وضعيت بهداشتي قاليبافان روستاهاي استان يزد  

دکتر سیدسعید مظلومی

1376 

6

بررسي ميزان آگاهي مادران اطفال زير5 سال درمورد تغذيه و سوء تغذيه اطفال و كاربرد آن در برنامه ريزي آموزش بهداشت         

دکتر سیدسعید مظلومی

 1373   

7

بررسي ميزان شيوع حوادث در افراد زير 20 سال       

دکتر سیدسعید مظلومی

1379

8

ميزان كارآيي مدل آموزش اعتقاد بهداشتي) (HBM در آگاهي، ‌نگرش و عملكرد آرايشگران يزد نسبت به بيماري هپاتيت B       

دکتر سیدسعید مظلومی

1379

9

بررسي نحوه تدريس و ارزشيابي اعضاي هيأت علمي غير باليني كه كارگاه مربوطه را گذرانيده اند      

دکتر سیدسعید مظلومی

1377

10

بررسي نظرات دانشجويان نسبت به يك معلم خوب در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد      

دکتر سیدسعید مظلومی

1380

11

بررسي تأثير آموزش بهداشت مواد غذايي بر آگاهي و عملكرد بهداشتي متصديان تهيه ، توزيع و فروش مواد غذايي شهر يزد      

دکتر سیدسعید مظلومی

1381

12

 بررسي شيوع و عادات كشيدن سيگار در بين دانشجويان دانشگاههاي يزد      

دکتر سیدسعید مظلومی

1384

13

بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد مادران از بيماري سالك در منطقه بفروئيه ميبد       

دکتر سیدسعید مظلومی

1382

14

بررسي ديدگاههاي دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي يزد نسبت به انجام ورزش      

دکتر سیدسعید مظلومی

1381

15

مقايسه نظرات دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در خصوص ترتيت مطالب دروس زبان پيش دانشگاهي و عمومي    

دکتر سیدسعید مظلومی

1383

16

بررسي اپيدميولوژيك LIFE STYLE بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز نيكوپور يزد و ارائه برنامه متناسب آموزشي 

دکتر سیدسعید مظلومی

1384

17

مطالعه و تبيين مزيت هاي منطقه اي در اشتغال زايي دانش آموختگان توسط دانشگاه هر منطقه  

دکتر سیدسعید مظلومی

1382

18

بررسي شيوع حوادث در جامعه شهري ميبد، اردكان، طبس و تعيين كارايي مدل PATCH در كاهش حوادث      

دکتر سیدسعید مظلومی

1382

 19

بررسي شيوه زندگي بيماران مبتلا به ديابت در استان يزد    

دکتر سیدسعید مظلومی

1384

 20

بررسي ميزان آگاهي والدين شهر يزد از علايم اعتياد در معتادان  

دکتر سیدسعید مظلومی

1384

 21

بررسي ميزان رضايت دانشجويان ساكن خوابگاه از وضعيت خوابگاههاي علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد    

دکتر سیدسعید مظلومی

 1384

 22

بررسي وضعيت سلامت و بيماري فرهنگيان دوره آموزش متوسطه و مهارت هاي نظري شهرستان يزد

دکتر سیدسعید مظلومی

1384

 23

 بررسي تاثير برنامه مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده توسعه يافته بر نحوه ي استفاده از كلاه ايمني در كارمندان موتور سوار شهر يزد(پايان نامه تحقيقاتي)

دکتر سیدسعید مظلومی

1385

 24

بررسي عوامل پيش بيني كننده وضعيت ورزش در كارمندان شهر يزد بر اساس  ا لگوي فرا نظريه اي مراحل تغيير رفتار(پايان نامه تحقيقاتي)

دکتر سیدسعید مظلومی

1387

 25

بررسي تاثير مداخلات طراحي شده بر افزايش رضايت بيماران در بيمارستانهاي دولتي شهر يزد

دکتر سیدسعید مظلومی

1386

 26

بررسي ميزان مطالعه كارمندان دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد درسال 84

دکتر سیدسعید مظلومی

1387

 27

بررسي عوامل پيش بيني كننده  وضعيت ورزش در كارمندان شهر يزد بر اساس الگوي فرا نظريهاي مراحل تغيير رفتار

دکتر سیدسعید مظلومی

1387

 28

بررسي آگاهي ،نگرش و عملكرد معلمان مقطع متوسطه شهر يزد نسبت به سرطان پوست در سال 1386

دکتر سیدسعید مظلومی

1387

 29

بررسي نياز هاي آموزشي مادران شهر يزد در خصوص پيشگيري از گرايش فرزندان به سمت سيگار،مواد مخدر و داروهاي شادي آور 

دکتر سیدسعید مظلومی

1384

 30

بررسي كارآيي مدل آموزشي HBM در خصوص بيماري فشارخون در خانوارهاي شهري يزد و رفسنجان

دکتر سیدسعید مظلومی

1385

 31

بررسی وضعیت فعالیتهای روزمره زندگی در سالمندان 65 ساله و بالاتر شهر یزد

دکتر محمدعلی مروتی

1376

 32

بررسی میزان شیوع و عوامل مرتبط با اختلالات  رفتار ایذائی در دانش آموزان دبستانی شهر یزد

دکتر محمدعلی مروتی

1379

 33

بررسی تأثیر دو روش آموزشی بر وضعیت بهداشت محیط و کیفیت نان نانوائیهای شهر یزد

دکتر محمدعلی مروتی

1380

 34

نجار یابی نسخه فارسی پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده ی سلامتی (ویرایش دوم)

دکتر محمدعلی مروتی

1383

 35

بررسی تأثیر حضور کارشناسان بهداشتی در برنامه های بهداشتی صدا و سیما بر آگاهی های بهداشتی شهروندان.

دکتر محمدعلی مروتی

1385