پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

     

اولویتهای پژوهشی

1 ـ بررسي و مقايسه شاخص هاي مهم بهداشتي مناطق روستايي شهرستان طبس استان يزد در پنج سال گذشته (88 ـ 1384)

2 ـ بررسي و مقايسه شاخص هاي مهم بهداشتي مناطق روستايي شهرستان صدوق استان يزد در پنج سال گذشته (88 ـ 1384)

3 ـ بررسي و مقايسه شاخص هاي مهم بهداشتي مناطق روستايي شهرستان يزد استان يزد در پنج سال گذشته (88 ـ 1384)

4 ـ بررسي و مقايسه شاخص هاي مهم بهداشتي مناطق روستايي شهرستان ابركوه استان يزد در پنج سال گذشته (88 ـ 1384)

5 ـ بررسي موارد حيوان گزيدگي در پنج سال گذشته شهر يزد استان يزد (88 ـ 1384)

6 ـ بررسي موارد ابتلاء توكسوپلاسموزيس در پنج سال گذشته شهر يزد استان يزد (88 ـ 1384)

7 ـ بررسي موارد ابتلاء توبركلوزيس در پنج سال گذشته شهر يزد استان يزد (88 ـ 1384)

8 ـ بررسي موارد ابتلاء بروسلوزيس در پنج سال گذشته شهر يزد استان يزد (88 ـ 1384)

9 ـ بررسي موارد ابتلاء ليشمانيازيس در پنج سال گذشته شهر يزد استان يزد (88 ـ 1384)

10 ـ بررسي موارد ابتلاء پديكولوزيس در پنج سال گذشته شهر يزد استان يزد (88 ـ 1384)

11 ـ بررسي ميزان تأثير آموزش بهداشت بر آگاهي و عملكرد رابطين بهداشتي شهر يزد در پيشگيري از توبركلوزيس

12 ـ بررسي ميزان تأثير آموزش بهداشت بر آگاهي و عملكرد رابطين بهداشتي شهر يزد در پيشگيري از پديكولوزيس

13 ـ بررسي ميزان تأثير آموزش بهداشت بر آگاهي و عملكرد دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر يزد در پيشگيري از ليشمانيازيس

14 ـ بررسي ميزان تأثير آموزش بهداشت بر آگاهي و عملكرد دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر يزد در پيشگيري از پديكولوزيس

15 ـ بررسي ميزان تأثير آموزش بهداشت بر آگاهي و عملكرد مراجعين مراكز بهداشتي درماني شهري يزد در پيشگيري از پديكولوزيس

16 ـ بررسي و مقايسه رضايتمندي مراجعين به پايگاه ها و مراكز بهداشتي درماني شهري يزد از نحوه ارائه خدمات

17 ـ بررسي ميزان تأثير آموزش بهداشت بر آگاهي و عملكرد مراجعين مراكز بهداشتي درماني شهري يزد در پيشگيري از ليشمانيازيس

18 ـ بررسي و مقايسه شاخص هاي مهم بهداشتي مناطق روستايي شهرستان ميبد استان يزد در پنج سال گذشته (88 ـ 1384)

19 ـ بررسي و مقايسه شاخص هاي مهم بهداشتي مناطق روستايي شهرستان اردكان استان يزد در پنج سال گذشته (88 ـ 1384)

20 ـ بررسي و مقايسه شاخص هاي مهم بهداشتي مناطق روستايي شهرستان بافق استان يزد در پنج سال گذشته (88 ـ 1384)

21 ـ بررسي ميزان تأثير آموزش بهداشت بر آگاهي و عملكرد رابطين بهداشتي شهر يزد در پيشگيري از بروسلوزيس

22 ـ بررسي ميزان تأثير آموزش بهداشت روان بر آگاهي و عملكرد معلمين دبيرستاني دخترانه شهر يزد

23 ـ بررسي ميزان تأثير آموزش بهداشت بر آگاهي و عملكرد دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر يزد در پيشگيري از بروسلوزيس

24 ـ بررسي ميزان تأثير آموزش بهداشت روان بر آگاهي و عملكرد معلمين دبيرستاني پسرانه شهر يزد

25 ـ بررسي ميزان تأثير آموزش بهداشت بر آگاهي و عملكرد دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر يزد در پيشگيري از توكسوپلاسموزيس

26 ـ بررسي ميزان تأثير آموزش بهداشت بر آگاهي و عملكرد رابطين بهداشتي شهر يزد در پيشگيري از توكسوپلاسموزيس

27 ـ بررسي و مقايسه شاخص هاي مهم بهداشتي مناطق روستايي شهرستان خاتم استان يزد در پنج سال گذشته
(88 ـ 1384)

28 ـ بررسي و مقايسه شاخص هاي مهم بهداشتي مناطق روستايي شهرستان مهريز استان يزد در پنج سال گذشته (88 ـ 1384)

29 ـ بررسي و مقايسه شاخص هاي مهم بهداشتي مناطق روستايي شهرستان تفت استان يزد در پنج سال گذشته (88 ـ 1384)

30 ـ بررسي و مقايسه رضايتمندي دانشجويان كارشناسي بهداشت عمومي دانشكده بهداشت يزد از نحوه اجراي بازديد هاي علمي1390

31 ـ بررسي ميزان رضايتمندي بيماران بستري شده در بيمارستان هاي شهر يزد از خدمات دريافتي در سال 1390