پیوند به

موقعیت وب

 

آئین نامه ها:

 

شرح وظایف پرستاران و مدیران پرستاری رده های مختلف

 

قانون مدیریت خدمات کشوری

 

آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی

 

آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی

 

آیین نامه دانش پژوهی آموزشی

 

 آئین نامه آموزشی مقطع دکترای تخصصی- اساتید

 

راهنما و دستورالعمل كوتاه طراحي سوالات چهار گزينه اي

 

آیین نامه استاد مشاور

 

 

آیین نامه های دانشجویی

 

آیین نامه های دانشجویان استعدادهای درخشان

 

آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه

 

آیین نامه دوره کاردانی و کارشناسی

 

آئین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته - دانشجویان

 

 

آیین نامه های ستاد شاهد و ایثارگر

 

دستور العمل اجرایی فعالیت تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه شاهد و ایثارگر

 

آیین نامه دستورالعمل اجرایی طرح استاد مشاوردانشجویان شاهد

 

آئين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر

 

 

 آئين نامه نقل و انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر

 


 

 فرم های دانشجویی:

فرم انتقال توأم با تغیر رشته

فرم انتقالی

فرم میهمانی

فرم فراغت از تحصیل دانشجو(تسویه حساب دوره روزانه)

فرم فراغت از تحصیل دانشجو (تسویه حساب دوره شبانه)

فرم مرخصی تحصیلی