پیوند به

موقعیت وب

 


 

کتابخانه شهید علیزاده:

این کتابخانه به مساحت تقریبی  160  متر مربع شامل مخزن اصلی کتابخانه ،انبار و اتاق فهرست نویسی ،سالن مجلات ،سالن مطالعه خواهران،سالن مطالعه برادران و سالن مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشدمی باشد.تعداد   3560   جلد کتاب به زبان فارسی و   857   جلد کتاب به زبان انگلیسی در این کتابخانه موجود است .

*مسئول کتابخانه :خانم مرضیه اقبالی نسب
تلفن تماس:8241751-0351     داخلی 249