پیوند به

موقعیت وب

 

فرایند طرح تحقیقاتی:
عناوین پژوهشی قبل از مطرح شدن در شورای گروه ابتدا باید توسط پژوهشی دانشکده مورد بررسی قرار گرفته تا عدم تکراری بودن آن مورد تأیید قرار گیرد و سپس در شورای گروه مطرح ودر صورت تأیید عنوان به صورت پروپوزال کامل به پژوهشی دانشکده فرستاده شود تا به عنوان طرح پژوهشی در شورا مطرح گردد.طرح های کلینیکال تربال و طرح هایی که از نظر اخلاقی مهم می باشند قبل از مطرح شدن در شورای کلینیکال تربال و طرح هایی که از نظر اخلاقی مهم می باشند قبل از مطرح شدن در شورای پژوهشی دانشکده جهت تأیید به کمیته اخلاق فرستاده می شود.

دریافت فرم تحقیقاتی